Hop til indhold
Grønlands Domstole

Civile sager domsresuméer december 2014 
11-12-2014 

Her følger resuméer af udvalgte domme i civile sager, afsagt af landsretten i december 2014.

Dommene kan læses i sin helhed ved at klikke på linket i teksten.
Henvendelse vedrørende sagerne kan ske til landsretsdommer Søren Søndergård Hansen, tlf. 54 26 25.
___________________________________________________________

Frifindelse af sundhedsvæsenet i sag om fejlinformation
C 001/14

Den 8. december afsagde Grønlands Landsret dom i en ankesag, hvor Departementet for Sundhed, Dronning Ingrids Hospital samt en læge var stævnet for at have handlet retsstridigt ved ikke i efteråret 2005 at have informeret appellanten A om muligheden for alternativ behandling for brystkræft i Danmark (trippleundersøgelse/mammografi samt brystbevarende operation).

Endvidere havde A nedlagt påstand om at de indstævnede parter skulle betale erstatning for tab af erhvervsevne, godtgørelse for varigt mén samt svie og smerte.

Dom i første instans blev afsagt af Retten i Grønland den 5. december 2013. Retten i Grønland fandt det forståeligt, at patienter i Grønland kunne have en forventning om at blive informeret om alternative selvbetalte behandlingsmetoder. Imidlertid fandt retten det ikke påvist, at forpligtelsen i landstingslov om patienters retsstilling til at informere patienter kan strækkes længere end til at omfatte forebyggelses-, behandlings- og plejemuligheder, der kan tilbydes i Grønland.

Retten frifandt herefter de indstævnte, hvorefter sagen blev anket til landsretten. A havde fri proces for landsretten.

Grønlands Landsret var enig i begrundelse og resultat fra Retten i Grønland og stadfæstede derfor dommen.

Læs hele dommen her.

Læs dommen fra Retten i Grønland her.

____________________________________________________________

Kommune frifundet for ansvar for telt-ulykke i Paamiut
C 100/14

Grønlands Landsret har den 8. december 2014 stadfæstet en dom fra Retten i Grønland, der frikendte Kommuneqarfik Sermersooq (daværende Paamiut Kommuneat) for at være ansvarlig for de skader og mén, som appellanten A pådrog sig under sommerlejren ”Asimi Højskole 2008”, betalt af kommunen.

A deltog i sommerlejren i Eqaluit fjorden ved Paamiut og kom til skade, da et pavillontelt blæste væk som følge af en pludselig føhnvind.

Landsretten lagde, ligesom Retten i Grønland, til grund for dommen, at det var Fisker- og Fangerforeningen i Paamiut, der forestod og gennemførte sommerlejren. Det fremgik af opslagene om lejren, som hang rundt omkring i Paamiut. Foreningens medlemmer var blevet spurgt af kommunen om de ville arrangere lejren, fordi de kendte til forholdene i fjeldet. Det var således foreningen, der valgte stedet inde i fjorden, og det var også foreningen, der satte teltet op.

Læs hele dommen her.

Læs dommen fra Retten i Grønland her.

_____________________________________________________________

Olieforhandlerselskab dømt ansvarlig for olieforurening
C 120/14

Grønlands Landsret har den 8. december 2014 afsagt dom i ankesagen mellem appellanterne A og B mod Oliecompagniet ApS.

Sagen drejede sig om, hvorvidt olieforhandlerselskabet kunne idømmes erstatningsansvar for oliespildsforurening på appellanternes ejendom under overpåfyldning af olietank.
Da sagen blev behandlet i første instans, af Retten i Grønland, blev Oliecompagniet ApS frifundet, hvorefter A og B valgte at anke dommen.

Landsretten idømte Oliecompagniet ApS til at være erstatningsansvarlig for oliespildsforurening på A's og B's ejendom. Selskabet blev samtidig dømt til at betale sagens omkostninger.

Læs hele dommen her.

Læs dommen fra Retten i Grønland her.
 

Til top Sidst opdateret: 11-12-2014