Hop til indhold
Grønlands Domstole

Domsresuméer fra Landsretten, maj 2016 
25-11-2016 

Landsretten afsagde dom i 16 kriminalsager og to civilsager i maj 2016. Herunder følger resuméer af afgørelserne. Der linkes til dommene i deres helhed, sidst i hvert resumé.

Henvendelse vedrørende sagerne, kan ske til landsdommer Søren Søndergård Hansen, tlf. 36 39 04 eller 54 26 25.

 

Frifundet i ankesag om immiaq pga. vage skyldbegrundelser  

K056/16

Den 4. maj 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor en tiltalt af Sermersooq Kredsret, var blevet kendt skyldig i ulovligt at producere immiaq samt overtrædelse af våbenloven. Kredsretten idømte en bøde, hvor betalingen af bøden blev udsat og ville bortfalde efter tre år, såfremt tiltalte ikke begik ny kriminalitet.

Anklagemyndigheden ankede kredsrettens dom til landsretten, med påstand om, at foranstaltningen skulle skærpes. Et par dage inden hovedforhandlingen ændrede anklagemyndigheden sin påstand og ønskede sagen gennemført som bevisanke, hvilket blev henvist til ankemeddelelsen. Under hovedforhandlingen nedlagde anklagemyndigheden endelig påstand om, at sagen skulle hjemvises, til fornyet behandling i kredsretten. Dette på baggrund af forsvarerens påstand om, at kredsrettens behandling af sagen, var behæftet med så store mangler, at det ikke var muligt, at foretage en 2. instans-behandling af sagen.

Landsretten fandt, at anklagemyndighedens påstand om skærpelse af dommen, da man indbragte sagen, var bindende, idet anklagemyndigheden dermed har vurderet, at kredsrettens dom vedrørende skyldvurderingen var fyldestgørende. Anklagemyndigheden var derfor afskåret fra, under hovedforhandlingen, at påstå hjemvisning.

Landsretten fandt, at det ud fra kredsrettens begrundelser for deres dom, ikke var muligt for landsretten at fastlægge, hvad tiltalte var kendt skyldig i. Landsretten frifandt herefter tiltalte.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Et år i anstalt for vold og trusler blev stadfæstet

K012/15

Landsretten afsagde dom den 9. maj 2016 i en ankesag, hvor en tiltalt af Qaasuitsup Kredsret var blevet idømt et år i anstalt for i 2014, at have udøvet vold mod og truet sin samlever.

Efter en mentalundersøgelse af tiltalte, valgte landsretten at stadfæste kredsrettens dom.

Landsretten modtog sagen i januar 2015, og påbegyndte hovedforhandlingen i februar 2015. Her blev det besluttet at udsætte sagen på mentalundersøgelse og forelæggelse for Retslægerådet. Dette bl.a. fordi at tiltalte nu fire gange var blevet idømt anstaltsanbringelse for grov vold, men for landsretten nærmest fuldstændigt benægtede, at have begået noget forkert.

På baggrund af erklæringerne fandt landsretten dog ikke grundlag for at idømme anderledes end kredsretten, og erklærede sig enig i kredsrettens dom på et års anstaltsanbringelse.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Slag med flaske gav 30 dage i anstalt

K066/16

Den 11. maj 2016 stadfæstede landsretten Sermersooq Kredsrets dom, i en sag hvor tiltalte havde slået en person i hovedet med en ølflaske under en efterfest.

Dommen lød på 30 dages anstaltsanbringelse.

Landsretten begrundede sin dom med det af kredsretten anførte, hvor der blev lagt vægt på forholdets grovhed, og at tiltalte senest var foranstaltet for blandt andet vold kun 10 måneder før gerningstidspunktet i nærværende sag.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Landsretten ændrede dom på seks måneder i anstalt til tre måneder  

K158/15

Den 13. maj 2016 afsagde landsretten dom i en ankesag, hvor en tiltalt var kendt skyldig i vold i to tilfælde begået i 2012.

Tiltalte var af Qeqqata Kredsret blevet idømt seks måneders anstaltsanbringelse, som en fælles foranstaltning med en dom fra 2011.

I ankesagen havde begge parter påstået formildelse til tre måneders anstaltsanbringelse, eftersom tiltalte allerede havde afsonet dommen fra 2011.

Landsretten ændrede dommen til tre måneders anstaltsanbringelse, hvormed foranstaltningen alene blev fastsat for de forhold, der blev begået i 2012.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

500 kroner i bøde for at køre med manglende nummerplade

K109/15

Landsretten stadfæstede den 13. maj 2016 Sermersooq Kredsrets dom, hvor en tiltalt var blevet idømt 500 kroner i bøde, for at føre en bil, der manglede en nummerplade.

Landsretten begrundede dommen med, at tiltalte selv havde erkendt at have kørt bilen, uden at der var monteret to nummerplader på den. 

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Tiltalt blev kendt skyldig af kredsretten men frifundet af landsretten 

K187/15

Den 23. maj 2016 blev der afsagt dom i en ankesag, hvor en tiltalt af Kujalleq Kredsret var blevet idømt otte måneder i anstalt. Tiltalte var dømt for seks forhold omhandlende husfredskrænkelse, vold, røveri og tyveri. 

Tiltalte ankede sagen til landsretten med påstand om frifindelse i forhold tre, der vedrørte vold mod en kvinde i hendes lejlighed. Tiltalte havde erkendt sig skyldig i de øvrige forhold, hvor forhold to vedrørte røveri samme dag og mod samme kvinde, som i forhold tre.

Landsretten frifandt tiltalte for voldsforholdet mod kvinden, og idømte en betinget anstaltsdom på seks måneder med en prøvetid på to år.

Landsretten lagde vægt på, at kvindens forklaring var meget usikker og at kvinden ikke havde anmeldt forholdet samtidig med, at hun anmeldte forhold to, når nu forholdende skulle være begået samme dag, af den samme mand. Først en uge senere anmeldte hun forhold tre.

Da tiltalte under hovedforhandlingen var under tilsyn af Kriminalforsorgen, skønnede landsretten, at en betinget anstaltsdom var nok til, at afholde tiltalte fra at begå yderligere lovovertrædelser.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Landsretten opretholdt beslutning om behandling på psykiatrisk afdeling

K064/16

Den 13. maj 2016 ændrede landsretten Qeqqata Kredsrets beslutning vedrørende opretholdelse af foranstaltningen mod en domfældt.

Qeqqata Kredsret havde den 1. marts 2016 opretholdt foranstaltningen mod domfældte i medfør af den før 2010 gældende kriminallovs § 113. Landsretten fastsatte i stedet foranstaltningen i medfør af den nugældende kriminallovs § 157.

Landsretten fandt, at foranstaltningen skulle opretholdes fordi den domfældte havde recidiveret i 2012, hvor han var undergivet en behandlingsdom, medicinsk behandling og ugentlige samtaler.

Landsrettens beslutning (pdf)
Kredsrettens beslutning (pdf)

Frifundet for groft hjemmerøveri af kredsretten blev dømt skyldig af landsretten 

K038/16

Landsretten afsagde dom i en ankesag den 13. maj 2016. Qeqqata Kredsret havde kendt en tiltalt skyldig i flere tilfælde af tyveri og hæleri, frifundet tiltalte for røveri og idømt en samlet foranstaltning på seks måneder.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, men kendte tiltalte skyldig i røveriet og ændrede den samlede foranstaltning til to år og seks måneder i anstalt.

Landsretten lagde til grund, at flere af vidnerne havde samstemmende forklaringer og et af vidnerne havde genkendt tiltalte som en af gerningsmændene. Endvidere blev to vidners afhøringsrapporter fra 2015 lagt til grund.

I foranstaltningsspørgsmålet fandt landsretten, at der var tale om et groft røveri, begået i et privat hjem, under anvendelse af flere forskellige våben af flere gerningsmænd i forening, der alle bar masker. Tiltalte var tidligere foranstaltet for samme slags kriminalitet, og der var flere lignende forhold til bedømmelse samtidig.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf mangler)
Kredsrettens retsbog 1, forklaringer (pdf)
Kredsrettens retsbog 2, forklaringer (pdf)

Tiltalt fik 40 timers samfundstjeneste for at bide spædbarn

K321/15

Den 15. maj 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor en tiltalt havde bidt et spædbarn i kinden.

Qaasuitsoq Kredsret havde idømt tiltalte 160 timers samfundstjeneste, hvilket Anklagemyndigheden havde anket, med påstand om formildelse til 40 timers samfundstjeneste.

Landsretten tilsluttede sig påstanden, og tiltalte blev idømt 40 timers samfundstjeneste.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Dom gøres betinget på grund af lang sagsbehandlingstid

K028/16

Landsretten afsagde den 15. maj 2016 dom i en sag, hvor en tiltalt i 2010 havde taget kvælertag på en mindreårig i en skolegård, hvorved den mindreårige besvimede og slog hovedet.

I 2013 blev tiltalte af Qaasuitsoq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 30 dage. Tiltalte ankede kredsrettens dom til landsretten, som modtog sagen i februar 2016.

Anklagemyndighedens påstand var, at tiltaltes dom skulle gøres betinget, på grund af den lange sagsbehandlingstid, hvilket tiltalte var indforstået med.

Landsretten var enig og stadfæstede Qaasustsup Kredsrets dom, med den ændring at dommen på 30 dages anstaltsanbringelse blev gjort betinget.   

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf mangler)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Betinget anstaltsanbringelse samt bøde på 15.500 kr. for indsmugling af 155 gram hash

K086/16

Den 19. maj 2016 afsagde landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Qeqqata Kredsret var blevet idømt anstalt i 30 dage med en prøvetid på et år, samt en bøde på 5.200 kroner, for at indsmugle 155 gram hash til Grønland.

Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten med påstand om skærpelse.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom med den ændring, at bøden blev hævet til 15.500 kroner, svarende til 100 kroner per gram hash.

Landsretten fandt, at i en sag af den omhandlende karakter, så ville hverken sagsbehandlingstiden eller tiltaltes økonomiske forhold kunne medføre, at bøden skulle være mindre.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Landsretten stadfæstede kredsretsdom i hashsag

K058/16

Grønlands Landsret afsagde dom den 20. maj 2016 i en sag, hvor Qaasuitsoq Kredsret havde idømt en tiltalt anstalt i syv dage med en prøvetid på et år, bøde på 3.000 kroner, konfiskation af 7.500 kroner samt betaling af sagens omkostninger.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, med den ændring at bøden blev nedsat til 1.000 kroner.

Tiltalte havde anket dommen til landsretten med påstand om frifindelse, mens anklagemyndigheden havde påstået dommen stadfæstet, idet bøden skulle nedsættes til 1.000 kroner.

Landsretten nedsatte bøden i henhold til anklagemyndighedens påstand.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf mangler)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Dom på fem måneder i anstalt blev stadfæstet

K106/16

Den 24. maj 2016 stadfæstede landsretten Kujalleq Kredsrets dom, hvor tiltalte var blevet idømt fem måneder i anstalt for fire forhold vedrørende blufærdighedskrænkelse, hærværk og vold.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Landsretten var enig i kredsrettens bevisresultater i samtlige forhold og fandt foranstaltningen på fem måneder i anstalt passende. Voldsforholdenes grove karakter og farlighed, og det at tiltalte tidligere havde været foranstaltet for samme slags kriminalitet, blev lagt til grund.  

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

14 dages betinget anstalt trods lang sagsbehandlingstid

K107/15

Den 25. maj 2016 afsagde landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Sermersooq Kredsret var blevet dømt skyldig i et voldforhold begået i 2010 og frifundet for et trusselsforhold. Sermersooq Kredsret idømte ikke nogen foranstaltning, pga. lang sagsbehandlingstid.

Landsretten fandt imidlertid tiltalte skyldig i både voldsforholdet og trusselsforholdet og idømte tiltalte 14 dage i anstalt med en prøvetid på et år.

Landsretten fandt vidnets forklaring troværdig og at tiltalte dermed havde haft til hensigt at udtale sig truende, og at truslen var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for en andens liv. 

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Dom i ankesag om systematisk tyveri af spilkuponer for mindst 500.000 kroner

K096/15

Den 31. maj 2016 blev der afsagt dom i en ankesag om systematisk tyveri. Tiltalte var af Qeqqata Kredsret idømt ni måneder i anstalt, konfiskation af 227.967 kroner samt betaling af erstatning på 727.748 kroner, for at have stjålet tips-, lotto- og oddsetkuponer fra sin arbejdsplads og uberettiget tilegnet sig præmiepenge deraf.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, med den ændring at anstaltstiden blev nedsat til seks måneder under henvisning til, at det var bevist at tiltalte i hvert fald havde spillet for 500.000 kroner, uden at betale for det. Selve erstatningskravet blev udskudt til civilt søgsmål.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Landsretten ændrede anstaltsdom til tilsyn af Kriminalforsorgen

K207/15

Den 31. maj 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag fra Qaasuitsup Kredsret, hvor en tiltalt var blevet idømt seks måneder i anstalt, for at have stukket en person i brystet med en saks.

Landsretten ændrede dommen til to års tilsyn af Kriminalforsorgen, herunder bl.a. alkoholafvænning i et dertil egnet hjem eller institution.

Anklagemyndigheden havde i sin anke nedlagt påstand om, at tiltalte skulle undergives tilsyn af Kriminalforsorgen, hvilket tiltalte var enig i.

Endvidere blev det i en retspsykiatrisk erklæring bl.a. konkluderet, at tiltalte havde behov for betydelig støtte og omsorg af uddannet personale, idet tiltalte var præget af dårlig begavelse, med tilbøjelighed til at være naiv, konkret tænkende, selvusikker, uden selvtillid og hjælpeløs. 

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Landsretten stadfæstede beslutning om betaling af børnebidrag

C089/16

Landsretten stadfæstede den 30. maj 2016 Retten i Grønlands beslutning om, at en far til et barn født i 2015, i medfør af børnelovens § 13, stk. 2, skal betale bidrag til barnet, samt i medfør af børnelovens § 20, skal betale bidrag til barnets mor to måneder før og en måned efter fødslen.

Landsrettens beslutning (pdf)

Landsretten hjemviste sag fra Retten i Grønland pga. manglende forberedende retsmøde

C091/16

Landsretten ophævede den 3. maj 2016 Retten i Grønlands beslutning om ikke at omberamme en hovedforhandling i en sag mellem et entreprenørfirma og et ejendomsselskab. Dermed blev sagen hjemvist til Retten i Grønland, med henblik på, at der skulle tages stilling til afholdelse af forberedende retsmøde.

I sin begrundelse anfører landsretten bl.a., at sagsøgers advokat i rette tid havde anmodet Retten i Grønland om indkaldelse til et forberedende retsmøde, men retten tog aldrig stilling til anmodningen. Endvidere fandt landsretten, at Retten i Grønland burde have omberammet sagen, da sagsøgers advokat meddelte, at sagsøgers repræsentant ikke kunne give møde, på det tidspunkt Retten i Grønland havde berammet sagen til.

Landsrettens beslutning (pdf)

Til top Sidst opdateret: 25-11-2016