Hop til indhold
Grønlands Domstole

Domsresuméer fra Grønlands Landsret, april 2016 
01-08-2016 

Landsretten afsagde dom i otte kriminalsager i april 2016.

Herunder følger resuméer af dommene. Der linkes til dommene i deres helhed, sidst i hvert resumé.

Henvendelse vedrørende sagerne, kan ske til landsdommer Søren Søndergård Hansen, tlf. 36 39 04 eller 54 26 25.
______________________________________________________________

Dom på 4 måneder i anstalt blev stadfæstet af landsretten  
K054/16

Den 1. april 2016 stadfæstede landsretten en dom afsagt af Qaasuitsup Kredsret, hvor en tiltalt havde fået 4 måneders anbringelse i anstalt for at have slået en anden person, mens et ungt barn var til stede.

Den tiltalte havde i forvejen fire domme, den seneste fra 2014. I henhold til kriminallovens § 130, stk. 1, blev der således fastsat en samlet foranstaltning for forholdet fra 2014 og det nuværende forhold. 

Landsretten var enig i kredsrettens begrundelser for dommen, og lagde i formildende retning vægt på, at sagsbehandlingstiden havde været lang, og i skærpende retning, at volden var udøvet under tilstedeværelsen af et ungt barn. 

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)


Landsretten ændrede dom om anbringelse i anstalt til samfundstjeneste
K055/16

Den 8. april 2016 afsagde landsretten dom i en ankesag fra Sermersooq Kredsret.
Tiltalte var af kredsretten idømt 30 dages anbringelse i anstalt for i maj 2015 at have slået en person i hovedet med en ølflaske, hvorved personen fik en flænge i panden. 

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om formildelse. Landsretten imødekom dette og idømte i stedet 40 timers samfundstjeneste. Landsretten lagde til grund, at tiltalte var egnet og villig til samfundstjeneste og lagde vægt på, at tiltalte var inde i en god personlig udvikling.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)


Ubetinget dom på 2 måneder i anstalt ændret til betinget dom på 3 måneder i anstalt
K 060/16

Den 11. april 2016 afsagde landsretten dom i en ankesag, hvor en tiltalt af Kujalleq Kredsret var blevet idømt anbringelse i anstalt i 2 måneder for vold mod sin hustru. Volden blev begået i april 2014.

Anklagemyndigheden havde påstået 3 måneders betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år, hvilket tiltalte havde erklæret sig enig i.

Landsretten var enig i, at der skulle udmåles en længere anstaltsanbringelse og fastsatte den til 3 måneder. Rent undtagelsesvist gjorde landsretten foranstaltningen betinget med en prøvetid på et år, med henvisning til den lange sagsbehandlingstid.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)


Lang sagsbehandlingstid gav mildere dom i hashsag

K349/15

Den 12. april 2016 blev der afsagt dom i Grønlands Landsret, hvor tiltalte i 2007 havde modtaget penge fra hashsalg.

Tiltalte blev af Sermersooq Kredsret idømt 120 timers samfundstjeneste, tilsyn i 2 år, konfiskation af 313.300 kr. samt en tillægsbøde på 50.000 kr.

Sagen handlede om 14 ensartede forhold vedrørende modtagelse af penge fra hashsalg. Tiltalte blev frifundet for et enkelt forhold pga. forældelse, men fundet skyldig i de resterende.

På grund af den lange sagsbehandlingstid fandt landsretten, at tiltalte rent undtagelsesvist kunne idømmes en betinget dom på 6 måneder i anstalt, med to års prøvetid. Endvidere blev tillægsbøden fjernet, og konfiskationsbeløbet blev nedsat til 273.300 kr.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)


Sindssyg på gerningstidspunktet fik behandlingsdom

K272/15

Landsretten afsagde dom den 13. april 2016 i en ankesag, hvor en tiltalt af Sermersooq Kredsret var blevet frifundet for krænkelse af offentlig myndighed og anset skyldig i vold.

Kredsretten havde idømt tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år, hvilket anklagemyndigheden ankede til landsretten med påstand om skærpelse.

Landsretten fandt, at tiltalte var sindssyg på tidspunktet for lovovertrædelserne. For at forebygge yderligere lovovertrædelser, ændrede landsretten dommen og tiltalte blev i stedet for idømt behandling på psykiatrisk afdeling i Grønland med tilsyn af Kriminalforsorgen.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)


100 dages samfundstjeneste for tyveri
K324/15

Den 19. april 2016 blev der afsagt dom i Grønlands Landsret. En person havde begået tyveri i flere tilfælde. Landsretten idømte 100 dages samfundstjeneste, tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år samt betaling af erstatning på 5.999 kr.

Landsretten imødekom dermed anklagemyndigheden, som havde påstået skærpelse af Qeqqata Kredsrets dom, der lød på en bøde på 6.000 kr. samt erstatning på 13.296 kr.
I skærpende retning lagde landsretten vægt på, at tiltalte flere gange tidligere havde været dømt for tyveri og bl.a., at et af tyverierne var begået på tiltaltes egen arbejdsplads.

På grund af tiltaltes personlige forhold, og at det seneste kriminelle forhold var begået tilbage i juli 2007, fandt landsretten, at en dom til samfundstjeneste kunne anvendes.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)


Landsretten tilkendte erstatning for uberettiget anholdelse i 107 dage
K338/15

Den 26. april 2016 afsagde landsretten dom i en sag vedrørende krav om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse.

En mand havde været tilbageholdt fra den 30. juni 2012 til den 27. november 2012 mistænkt for voldtægt. Manden blev frifundet, hvorefter han nedlagde påstand om erstatning for frihedsberøvelse. I november 2015 afsagde Sermersooq Kredsret dom i sagen og tilkendte ham erstatning på 94.500 kr.

Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten, der fandt, at erstatningssøgende selv havde givet anledning til, at han blev sigtet og tilbageholdt for voldtægt frem til midten af august 2012. Herefter modtog politiet resultaterne af den retsgenetiske undersøgelse, der ikke indeholdt beviser for at manden var skyldig. Landsretten fandt, at den uberettigede tilbageholdelse først gjaldt fra midten af august og frem til november, og nedsatte erstatningen til 80.250 kr. svarende til 107 dages uberettiget tilbageholdelse.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)

 

Landsretten stadfæster kredsrettens dom i sag om blufærdighedskrænkelse og vold
K007/16

Landsretten stadfæstede den 26. april 2016 Qeqqata Kredsrets dom, hvor en person blev kendt skyldig i to forhold og fik betinget anbringelse i anstalt i 50 dage.

Det ene forhold handlede om blufærdighedskrænkelse, hvor tiltalte havde strøget en kvinde ned ad ryggen og på ballerne ved et busstoppested og sagt, at han ville kunne misbruge denne og dennes datter. I det andet forhold havde tiltalte slået en anden person i hovedet.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)


 

Til top Sidst opdateret: 01-08-2016