Hop til indhold
Grønlands Domstole

Domsresuméer fra Grønlands Landsret februar 2016 
01-06-2016 

Landsretten afsagde dom i seks kriminalsager i februar 2016.

Herunder følger resuméer af dommene.

Der linkes til dommene i deres helhed, sidst i hvert resumé.

Henvendelse vedrørende sagerne, kan ske til landsdommer Søren Søndergård Hansen, tlf. 36 39 04 eller 54 26 25.

_____________________________________________________________

Tiltalt i 27 forhold for landsretten 
K353/15

Den 23. februar 2016 afsagde landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Sermersooq Kredsret, var idømt anbringelse i anstalt i et år og otte måneder, konfiskation af hash samt frakendelse af kørekort i en prøveperiode på tre år. Kredsretten dømte tiltalte skyldig i 23 forhold ud af 27, for bl.a. røveri, tyveri, vold, hærværk, hensynsløs kørsel uden kørekort samt besiddelse af hash til videresalg. 

Tiltalte ankede dommen til landsretten, med påstand om frifindelse i ni af forholdene. Landsretten frifandt tiltalte i to af disse og fandt tiltalte skyldig i de resterende forhold.

I skærpende retning havde landsretten lagt vægt på, at tiltalte var fundet skyldig i fem tilfælde af røveri begået inden for en periode på halvandet år, at det er begået mod unge mennesker, og at tiltalte derudover er fundet skyldig i yderligere to tilfælde af personfarlig kriminalitet i form af vold.

Landsretten valgte derfor at stadfæste kredsrettens dom mht. foranstaltning og konfiskation, og pålagde i øvrigt tiltalte at betale 6.212 kr. i erstatning for skader påført en personbil, som tiltalte havde stjålet.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)

 

Fire måneder i anstalt for gentagelsestilfælde
K146/15

Landsretten afsagde dom den 25. februar 2016 i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsup Kredsret var blevet idømt tre måneders anstaltsanbringelse for vold og sejlads i alkoholpåvirket tilstand. Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om formildelse.

Landsretten ændrede kredsrettens dom til fire måneders anstaltsanbringelse. I sin begrundelse anførte landsretten, at der var tale om gentagelsestilfælde. I august 2014 var tiltalte blevet dømt for kriminalitet begået i alkoholpåvirket tilstand og en måned efter dommen, begik tiltalte igen kriminalitet i alkoholpåvirket tilstand.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)

 

Fra bøde til betinget dom
K323/15

En person stod i en ankesag tiltalt for i april 2014, at have revet en anden person i håret og sparket personen flere gange i ryggen og på benet. Af Qaasuitsup Kredsret var tiltalte blevet idømt en bøde på 2000 kr., som anklagemyndigheden ankede til landsretten med påstand om skærpelse.

Den 26. februar 2016 idømte landsretten 20 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år. Landsretten begrundede dommen med, at vold af den karakter som udgangspunkt foranstaltes med 30 dages betinget anstaltsanbringelse, men pga. sagens alder fandt landsretten det tilstrækkelig med 20 dage.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)

 

Slag og kvælertag førte til dom på fem måneders anbringelse i anstalt
K 140/15

Grønlands Landsret har den 27. februar 2016 afsagt dom i en sag, hvor en tiltalt blev idømt fem måneders anbringelse i anstalt, for at have slået og taget kvælertag på sin tidligere kæreste.

Tiltalte havde anket sin dom fra Qaasuitsup Kredsret, der lød på 6 måneders anbringelse i anstalt.

I modsætning til kredsretten, fandt landsretten ikke, at forurettede var i livsfare som følge af kvælertagene og vurderede at foranstaltningen skulle udmåles til fem måneder i anstalt.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)
Kredsrettens dom, vidnepligt (pdf)

 

20.000 kroner i bøde for at have skudt en isbjørn og dens unge
K 170/15

Den 27. februar 2016 idømte landsretten en fanger 20.000 kr. i bøde samt konfiskation, for på mindst 300 meters afstand, at have skudt en isbjørn og dens unge.

Tiltalte havde tilladelse til at skyde en isbjørn, men i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af isbjørne, er det ikke tilladt at skyde en isbjørn, som er i følgeskab med sin unge.

Qaasuitsup Kredsrets dom lød på konfiskation af fangsten. Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om bøde på 20.000 kr. samt konfiskation.

Landsretten imødekom anklagemyndigheden og begrundede sin dom med, at tiltalte havde handlet uagtsomt ved at affyre et skud på mindst 300 meters afstand og at tiltalte ifølge sin fangstindberetning, havde observeret to dyr, før han affyrede sit første skud. 

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)

 

Knytnæveslag på værtshus blev ændret fra ubetinget til betinget dom
K 300/15

Landsretten afsagde den 27. februar 2016 dom i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsup Kredsret var blevet idømt anbringelse i anstalt i 30 dage, for at have tildelt en person et knytnæveslag på et værtshus, så personen væltede og pådrog sig en flænge i hovedet.

Landsretten fandt, ligesom kredsretten, at tiltalte var skyldig, og med vægt på karakteren og følgerne af den begåede vold, ændrede landsretten dommen fra ubetinget anbringelse i anstalt i 30 dage, til 40 dages betinget med en prøvetid på 1 år.

Henset til tiltaltes personlige og helbredsmæssige forhold, og forløbet forud for gerningen, fandt landsretten det tilstrækkeligt at gøre dommen betinget.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)

Til top Sidst opdateret: 01-06-2016