Hop til indhold
Grønlands Domstole

Domsresuméer fra Grønlands Landsret januar 2016 
04-05-2016 

Der blev afsagt 10 domme af landsretten i januar 2016.

Herunder følger resuméer af dommene.

Der linkes til dommene i deres helhed, sidst i hvert resumé.

Henvendelse vedrørende sagerne kan ske til landsdommer Søren Søndergård Hansen, tlf. 54 26 25.

______________________________________________________________

60 dage i anstalt for uforsvarlig omgang med riffel, tingsbeskadigelse og skyderi
K 225/15

Grønlands Landsret afsagde dom den 4. januar 2016 i en sag, hvor tiltalte af Qeqqata Kredsret var dømt skyldig i uforsvarlig omgang med en riffel, tingsbeskadigelse, skyderi i beboet område samt spiritussejlads.

Kredsretten idømte anstalt i 30 dage, en bøde på 5000 kr. og konfiskation af riflen. Anklagemyndigheden ankede dommen, med påstand om skærpelse til 60 dage i anstalt og frafaldt pga. lang sagsbehandlingstid bøden på 5000 kr.

Landsretten var enig i kredsrettens dom om anstaltsanbringelse og imødekom tillige anklagerens påstand om skærpelse henset til forholdenes grovhed. Kredsrettens dom blev således stadfæstet og anstaltstiden ændret til 60 dage, mens bøden blev ophævet.

Tiltalte blev i øvrigt frikendt for spiritussejlads, da landsretten ikke fandt dokumentation for dette forhold.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)

 

Landsretten idømte psykiatrisk behandling til psykisk syg
K 346/15

Den 5. januar 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor tiltalte af Sermersooq Kredsret var dømt for forsøg på at stikke en ansat i offentlig tjeneste med en gaffel. Dommen fra kredsretten lød på betinget anstalt i 30 dage.

I landsretten blev tiltalte idømt behandling på psykiatrisk hospital i Grønland med en længstetid på 3 år.

Parterne var enige i påstanden om psykiatrisk behandling, dog havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at der ikke skulle gælde nogen længstetid for behandlingen. Men eftersom selve voldshandlingen ikke var detaljeret beskrevet i skyldbedømmelsen, fandt landsretten ikke, at der var begået en alvorlig voldsforbrydelse, og fastsatte derfor længstetiden til tre år.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer 1 (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer 2 (pdf)

 

Dom for tilsnigelse til samleje blev skærpet fra 2 til 3 måneders anstaltsanbringelse
K 347/15

Grønlands Landsret afsagde den 5. januar 2016 dom i en sag, hvor Sermersooq Kredsret havde idømt to måneders anstaltsanbringelse for tilsnigelse til samleje.

Landsretten imødekom anklagemyndighedens påstand om skærpelse af dommen og forlængede anbringelsestiden til tre måneder.

Landsretten lagde vægt på, at udgangspunktet ved fastsættelse af foranstaltning for den slags kriminalitet er anstalt i fire måneder. Men pga. den lange sagsbehandlingstid, kunne tiden nedsættes til tre måneder, men heller ikke mindre.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)

 

Tiltalt blev dømt et 1 års tilsyn af kriminalforsorgen for 15 tyveriforhold og databedrageri
K 249/15

Den 15. januar 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor tiltalte af Kujalleq Kredsret var blevet dømt skyldig i kriminallovens § 102 – tyveri i 15 tilfælde.

Kredsretten havde idømt tre måneders anstaltsanbringelse, som tiltalte ankede til landsretten.

For landsretten havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at tiltalte skulle idømmes tilsyn af Kriminalforsorgen. Dette var også blevet anbefalet i en personundersøgelse af tiltalte.

Landsretten imødekom anklagemyndigheden på baggrund af tiltaltes personlige forhold, og kredsrettens dom blev ændret til et års tilsyn af Kriminalforsorgen.

Af de 15 tyveriforhold blev et enkelt forhold i øvrigt henført til kriminallovens § 105 – databedrageri.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)

 

Landsretten besluttede, at domfældt fortsat skal være i psykiatrisk behandling
K 359/15

Grønlands Landsret stadfæstede den 15. januar 2016 Sermersooq Kredsrets beslutning om uændret at opretholde foranstaltning af en domfældt.

Domfældte, der er diagnosticeret paranoid skizofren, havde nedlagt påstand om ophævelse af sin behandlingsdom, som han blev idømt i marts 2009.

Landsretten begrundede beslutningen med, som også anført i kredsrettens bemærkninger, at der er risiko for ny kriminalitet, hvis tiltalte ikke fortsat er under tilsyn.

Landsrettens beslutning (pdf)
Kredsrettens beslutning (pdf)
Kredsrettens beslutning, forklaringer (pdf)

 

Dømt for vold - Landsretten gjorde dommen betinget pga. lang sagsbehandlingstid
K 141/15

Grønlands Landsret afsagde dom den 20. januar 2016 i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsup Kredsret var dømt efter kriminallovens § 88, 1. pkt. – vold, for i august 2013 at have tildelt forurettede to spark i ansigtet.

Tiltalte ankede dommen til landsretten, der valgte at stadfæste kredsrettens dom på 30 dages anstaltanbringelse dog med den ændring, at dommen blev gjort betinget med en prøvetid på et år.

Henset til sagsbehandlingstiden og det at forholdets grovhed ikke talte imod, fandt landsretten det tilstrækkeligt, at gøre dommen betinget.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)

 

Tiltalt blev idømt en advarsel for at have slået forurettet i hovedet med en flaske
K 153/15

Den 20. januar 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsup Kredsret var blevet idømt en advarsel for at have slået forurettede i hovedet med en flaske.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om tre måneders anstaltsanbringelse.

Landsretten var enig med anklagemyndigheden i, at såfremt der kun blev lagt vægt på selve handlingen, så burde et slag i hovedet med en flaske, der gik stykker, medføre anbringelse i anstalt. Men landsretten lagde også vægt på tiltaltes personlige forhold samt at tiltalte var blevet provokeret af forurettede med vedholdende opfordringer af seksuel karakter. Landsretten stadfæstede herefter kredsrettens dom.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)

 

Skyldig i to trusselsforhold
K 202/15

Grønlands Landsret afsagde dom i en sag den 22. januar 2016, hvor tiltalte af Sermersooq Kredsret var blevet idømt tre måneders anstaltsanbringelse for trusler i to tilfælde, vold samt overtrædelse af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.

Landsretten skulle tage stilling til de to trusselsforhold, og fandt ligesom kredsretten tiltalte skyldig i begge forhold.

Kredsrettens dom blev dermed stadfæstet af landsretten, dog med den ændring at foranstaltningen blev gjort betinget.

Landsrettet begrundede dette med, at trusselsforholdene var begået i forbindelse med ophævelse af samliv, og dermed var muligheden for at idømme en mindre indgribende foranstaltning til stede. 

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)

 

Tiltalt burde have været idømt tilsyn, for forhold begået som 16-årig, langt tidligere
K 089/15

Grønlands Landsret afsagde dom den 23. januar 2016 i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsup Kredsret var blevet dømt to måneders anstaltsanbringelse, for forsøg på tyveri i seks tilfælde, tyveri i 11 tilfælde og vold i et tilfælde.

Tiltalte ankede dommen til landsretten, der idømte tilsyn af Kriminalforsorgen i to år.

I sin begrundelse anførte landsretten blandt andet, at tiltalte begik tre af forholdene vedrørende forsøg på tyveri og seks af de fuldbyrdede tyveriforhold, da han var 16 år. De øvrige forhold begik han da han var henholdsvis 18 og 19 år. Sagen blev først behandlet i kredsretten da tiltalte var over 20 år. Ifølge landsretten burde sagen have været behandlet langt tidligere, med henblik på, at tiltalte som 16-årig, var blevet dømt f.eks. tilsyn af de sociale myndigheder. Kommunen afgav imidlertid aldrig nogen udtalelse. 

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)

 

Berigtigelse af tiltale udløste dom for biltyveri og forsøg på spirituskørsel
K 135/15

Den 26. januar 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor tiltalte af Qeqqata Kredsret var blevet frifundet for forsøg på brugstyveri af en bil samt forsøg på spirituskørsel.

Grønlands Landsret fandt dog tiltalte skyldig og idømte tiltalte betinget anstalt i 14 dage, frakendelse af retten til at føre motordrevet køretøj i 2 år samt betaling af erstatning.

Qeqqata Kredsret havde frifundet tiltalte med den begrundelse, at anklagemyndigheden i sin tiltale havde fremlagt et andet registreringsnummer end den bil, der fremgik af de dokumenterede fotos havde. På trods af forsvarerens påpegelse af dette, havde anklagemyndigheden ikke rettet registreringsnummeret i tiltalen.

I landsretten havde anklagemyndigheden berigtiget tiltalen, så registreringsnummeret på den berørte bil, var det samme som det, der fremgik af de dokumenterede fotos.

Landsretten fandt det herefter bevist, at tiltalte havde forsøgt at stjæle bilen som beskrevet i anklageskriftet, for hvilket tiltalte blev dømt.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)

 

Til top Sidst opdateret: 04-05-2016