Hop til indhold
Grønlands Domstole

Domsresuméer oktober 2014 
11-11-2014 

Her følger resuméer af udvalgte domme, afsagt af landsretten i oktober 2014.

Dommene kan læses i sin helhed ved at klikke på linket i teksten.
Henvendelse vedrørende sagerne kan ske til landsdommer Søren Søndergaard Hansen, tlf. 54 26 25.
________________________________________________________

Dom i ankesag om vold og blufærdighedskrænkelse
K 199/14

Grønlands Landsret afsagde den 1. oktober 2014 dom i ankesagen mod tiltalte T, der af Sermersooq Kredsret var dømt skyldig i at overtræde kriminallovens § 84, stk. 1 om blufærdighedskrænkelse samt lovens § 88, pkt. 1 om vold. Tiltalte blev idømt anbringelse i anstalt i 60 dage.
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, dog med en anbringelse i anstalt på 30 dage. Endvidere blev dommen gjort betinget med en prøvetid på et år, hvorefter foranstaltningen bortfalder.

Læs hele dommen her.

Dom i ankesag skal gå om ved kredsretten
K 207/14

Grønlands Landsret valgte den 2. oktober 2014 at ophæve en dom afsagt af Qaasuitsoq Kredsret og hjemvise sagen til fornyet behandling.
Sagen var en kriminalsag om voldtægt ved tilsnigelse og kønslig udnyttelse.
Argumentet for at hjemvise sagen var modstridende begrundelser i kredsrettens dom, der var af sådan en karakter, at det ikke var muligt for landsretten at afsige dom i sagen.
Læs hele dommen her.

Vidne dømt i stedet for tiltalt aktieselskab
K 216/14

Den 6. oktober 2014 afsagde Grønlands Landsret dom i ankesagen Anklagemyndigheden mod Romark Seafood A/S.
Ved dommen i første instans blev V1 af Qeqqata Kredsret idømt en bøde på kr. 40.000. Dommen blev anket af anklagemyndigheden. Tiltalt var Romark Seafood A/S og ikke V1. Sagen burde derfor hjemvises.
Landsretten valgte at frifinde V1 og hjemvise sagen til fornyet behandling i Qeqqata Kredsret.

Læs hele dommen her.

Beslutning i sag om opretholdelse af foranstaltning
K 055/14

Grønlands Landsret besluttede den 7. oktober 2014 at stadfæste en beslutning fra Sermersooq Kredsret. Dermed blev foranstaltningen opretholdt for domfældte D til fortsat anbringelse i Retspsykiatrisk Afsnit på Aarhus Universitetshospital i Risskov.
Landsretten overvejede om D’s forvaringsdom burde ændres til behandlingsdom, men fandt det afgørende, at D selv oplyste under ankesagen, at han fortsat havde et spilleforbrug, nogle gange for op til 200 kr. om dagen.
Læs hele beslutningen her.

Dom i ankesag om ret til løn under barsel
C 263/13

Grønlands Landsret afsagde 10. oktober 2014 dom i en sag med SIK som mandatar for appellanten mod NI, Nunatta Isiginnaartitsisarfia (Grønlands Nationalteater).
Sagen drejede sig om, hvorvidt en tidligere ansat hos NI var berettiget til løn under barsel ifølge hendes ansættelseskontrakt. Kontrakten henviste i to punkter til SIKs overenskomst for kontorpersonale, der i § 32 berettiger til løn under barsel.
Landsretten ændrede Retten i Grønlands dom og tilkendte den ansatte ret til erstatning på et beløb svarende til løn under hendes barsel, men fratrukket modtagne barselsdagpenge fra det offentlige.
NI er ikke omfattet af Selvstyrets overenskomster.

Læs hele dommen her.

Dom i ankesag om uberettiget bortvisning og usaglig afskedigelse
C 013/14

Den 10. oktober 2014 afsagde Grønlands Landsret dom i en ankesag mod Tele Greenland A/S.
Landsretten stadfæstede dommen fra Retten i Grønland, dog med nedsættelse af det beløb, som Tele Greenland A/S skal betale til Indstævnte. Landsretten fandt ikke Indstævnte berettiget til godtgørelse i anledning af den uberettigede bortvisning.

Læs hele dommen her.

Til top Sidst opdateret: 11-11-2014