Hop til indhold
Grønlands Domstole

Domsresuméer fra Grønlands Landsret, marts 2016 
27-07-2016 

Landsretten afsagde dom i syv kriminalsager og en civilsag i marts 2016.

Herunder følger resuméer af dommene. Der linkes til dommene i deres helhed, sidst i hvert resumé.

Henvendelse vedrørende sagerne, kan ske til landsdommer Søren Søndergård Hansen, tlf. 36 39 04 eller 54 26 25.

______________________________________________________________

Parter var enige om kortere foranstaltningstid  
K013/16

Den 3. marts 2016 stadfæstede landsretten en dom afsagt af Kujalleq Kredsret, dog således at foranstaltningen af tiltalte om anbringelse i anstalt blev nedsat fra 3 måneder til 30 dage.

Tiltalte var anset skyldig i krænkelse af offentlig myndighed samt trusler på livet. Anklagemyndigheden havde påstået nedsættelse af foranstaltningen til 30 dages anstaltsanbringelse, hvilket tiltalte erklærede sig enig i. Landsretten var enig i parternes påstand og fastsatte således en kortere foranstaltningstid.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)


Hjemmerøvere blev idømt henholdsvis to og tre år i anstalt
K039/16

Den 8. marts 2016 afsagde landsretten dom i en sag, hvor to tiltalte af Qeqqata Kredsret var anset skyldige i groft hjemmerøveri.

Tiltalte 1 blev idømt 2 år og 3 mdr. i anstalt af kredsretten, idet han i forvejen havde en dom fra 2013, som han blev fælles foranstaltet for. Tiltalte 2 blev idømt 3 år i anstalt af kredsretten, idet han i forvejen havde tre domme, som han ligeledes blev fælles foranstaltet for.

Landsretten ændrede tiltalte 1´s dom til 2 år i anstalt, mens tiltalte 2’s dom blev stadfæstet.

I sin begrundelse for dommene lagde landsretten vægt på, at der var tale om et groft hjemmerøveri, begået i et privat hjem, under anvendelse af flere forskellige våben, samt at der var tale om flere gerningsmænd, der alle bar masker. Herudover lagde landsretten vægt på, at der for begge tiltalte var flere tidligere forhold til samtidig pådømmelse.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer 1 (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer 2 (pdf)


Fire måneder i anstalt for knivstik mod sovende mand
K012/16

Landsretten afsagde dom den 10. marts 2016 i en sag, hvor tiltalte af Qeqqata Kredsret var dømt for i 2014 at have stukket sin mand to gange i ryggen, mens han lå og sov. Kredsretten havde idømt tiltalte 4 måneders betinget anbringelse i anstalt med en prøvetid på 3 år.

Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten, med påstand om skærpelse. Landsretten imødekom anklagemyndigheden og gjorde dommen ubetinget.

Landsretten fandt det skærpende, at der var tale om grov vold i form af to knivstik i ryggen, begået mod en sovende person, der dermed ikke kunne forsvare sig, at volden var potentielt livsfarlig, og at volden først stoppede da tiltalte blev overmandet.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)

Tiltalt begik vold under prøvetid
K042/16

Landsretten stadfæstede den 11. marts 2016 Sermersooq Kredsrets dom, hvor en tiltalt var blevet idømt 4 måneders anbringelse i anstalt. Tiltalte var anset skyldig i, at have tildelt sin samlever og dennes veninde flere knytnæveslag mod hovedet. I forvejen havde tiltalte en betinget dom fra september 2014, der lød på anbringelse i anstalt i 2 måneder med en prøvetid på 1 år.

Sagen var anket til landsretten af tiltalte med påstand om formildelse. Landsretten var enig i kredsretten dom, og fandt ikke, at der var grundlag for en mildere foranstaltning.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)


Landsretten stadfæstede dom om forvaring
K035/16

Den 17. marts 2016 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte af Sermersooq Kredsret var dømt for vold, trusler og krænkelse af offentlig myndighed i flere tilfælde. Tiltalte blev idømt forvaring på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt i Danmark.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.

På baggrund af oplysningerne om den aktuelle kriminalitet, tiltaltes personlighedsmæssige egenart, samt tidligere idømt kriminalitet, fandt landsretten, at tiltalte var til nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Sammenholdt med Retslægerådets anbefaling om ophold i Anstalten ved Herstedvester, stadfæstede landsretten kredsrettens dom.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer 1 (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer 2 (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer 3 (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer 4 (pdf)


Dom i ankesag om havneblokade
K317/15

Grønlands Landsret behandlede den 16. marts 2016 en ankesag om seks fiskere, der i 2015 blev idømt 2.500 kr. hver i bøde af Sermersooq Kredsret. De var dømt for driftsforstyrrelse i forbindelse med, at have deltaget i en blokade af havneanlægget i Nuuk i 2009.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om skærpelse, og mente at fiskerne skulle betale 5.000 kr. i bøde hver.

Forsvarerens påstand var, at der ikke skulle idømmes nogen foranstaltning, eller at kredsrettens dom skulle stadfæstes. Forsvareren begrundede dette med den lange sagsbehandlingstid, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonventionens artikel 6 stk. 1, der bl.a. handler om rettergang inden en rimelig tid.

Begge parter var enige i, at sagsbehandlingstiden havde været urimelig lang.
Landsretten var enig i kredsrettens dom, og i at konventionskrænkelsen i dette tilfælde, ikke udgjorde et fuldt tilstrækkeligt grundlag for at undlade at idømme en foranstaltning, jf. kriminallovens § 123, nr. 9. Herefter blev fiskerne dømt for at have overtrådt kriminallovens § 67, stk. 1 om driftsforstyrrelse.

(Pressemeddelelse udsendt 16. marts 2016)

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)


Dømt for vold mod fremmed på båd
K155/15

Den 18. marts 2016 afsagde landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Kujalleq Kredsret var blevet idømt 3000 kr. i bøde for vold.

Landsretten skærpede kredsrettens dom, og idømte anbringelse i anstalt i 20 dage, med en prøvetid på 1 år.

Landsretten lagde til grund, at tiltalte i juni 2013 var kommet ned til sin båd, hvor han mente, at et indbrud var i gang. Her fandt han forurettede ombord på båden. Landsretten fandt tiltalte skyldig i, herefter at have slået forurettede med en lygte flere gange i baghovedet og over skuldrene.

Ved udmålingen af foranstaltningen lagde landsretten vægt på, at volden bestod af flere slag, afgivet med en tung lygte med skader til følge, hvilket i udgangspunktet medfører anstaltsanbringelse. Henset til sagens alder fandt landsretten, at der kunne gives en betinget dom.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom, forklaringer (pdf)


Qaasuitsup Kommunea frifundet i ankesag om bortvisning
C172/15

Den 22. marts 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor Qaasuitsup Kommunea af Retten i Grønland var blevet dømt til bl.a. at skulle betale 213.476,28 kr. til appelindstævnte for tabt arbejdsfortjeneste efter bortvisning.
Landsretten frifandt Qaasuitsup Kommunea.

I sin begrundelse anførte landsretten blandt andet, at appelindstævnte var blevet bortvist fra sin arbejdsplads, fordi han havde været fraværende i perioden 25. til 31. marts 2011 uden at give besked om fraværet og årsagen hertil. Landsretten fandt, at ledelsen under disse omstændigheder ikke var forpligtet til at kontakte appelindstævnte.

Appelindstævnte kendte reglerne om underretningspligt ved sygefravær. Kommunen var derfor berettiget til at afvente henvendelse fra appelindstævnte, og vælge at bortvise ham, da han henvendte sig.

Landsretten tiltrådte endvidere, at appelindstævntes adfærd udgjorde en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at kommunen var berettiget til at fastholde bortvisningen.

Landsrettens dom (pdf)
 

 

Til top Sidst opdateret: 27-07-2016