Hop til indhold
Grønlands Domstole

Domsresuméer januar og februar 2015 
12-03-2015 

Her følger resuméer af udvalgte domme i kriminalsager, afsagt af landsretten i januar og februar 2015.

Dommene kan læses i sin helhed ved at klikke på linket i teksten.

Henvendelse vedrørende sagerne kan ske til landsretsdommer Søren Søndergård Hansen, tlf. 54 26 25.
_____________________________________________________________

Børnebidrag trods langsom sagsbehandling
C 319/12

Den 15. januar 2015 afsagde Grønlands Landsret beslutning i en faderskabssag fra Tasiilaq.

Ankesagen handlede om betaling af børnebidrag. I en dom fra oktober 2012 idømte Ammassalik Kredsret faderen F til at betale bidrag fra barnets fødsel i 2002 og frem til i dag. Barnets mor er afgået ved døden.

F ankede dommen til landsretten med påstand om helt at blive frifundet for at skulle betale børnebidrag fra barnets fødsel eller alternativt at blive frifundet mod at betale bidrag fra et senere tidspunkt end barnets fødsel.
Desuden ønskede F at få tilkendt erstatning fra statskassen for unødvendig lang sagsbehandlingstid.

I sin begrundelse for sin beslutning, anfører landsretten, at der i visse perioder af sagens behandling kan siges at være tale om langsom sagsbehandling fra kredsrettens side.
Imidlertid anfører landsretten, at F siden han blev bekendt med graviditeten, og eftersom han har anerkendt faderskabet, kunne have indstillet sig på at skulle betale børnebidrag.

Derfor besluttede landsretten, at F ikke skulle frifindes for at betale børnebidrag. Retten fandt heller ikke grund til at tilkende F hverken erstatning eller godtgørelse for krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, idet F ikke anses for at have lidt noget tab. Dog omfatter landsrettens beslutning, at F skal have erstatning fra statskassen for advokatudgifter.

Læs landsrettens beslutning her.
Læs beslutningen fra Ammassalik Kredsret her.

Landsretten ophæver psykiatrisk dom
K 197/14

Grønlands Landsret afsagde den 9. januar 2015 dom i en sag, som var anket af domfældte D, der ønskede sin foranstaltning ophævet.

D var i 2011 af Sermersooq (Illoqqortoormiut) Kredsret dømt for forsøg på manddrab. Kredsretten idømte D psykiatrisk behandling på ubestemt tid, med vilkår om afvænningsbehandling for alkohol og narkotika samt vilkår om at undergive sig psykiatrisk/sexologisk behandling.

I august 2014 besluttede kredsretten i Illoqqortoormiut at opretholde foranstaltningen for D, dog blev vilkåret om den sexologiske behandling ophævet.

Under ankesagen lagde Landsretten i sin begrundelse for dommen vægt på en retspsykiatrisk erklæring, der kunne anbefale, at foranstaltningen blev ophævet.
Landsretten bestemte herefter, at dommen fra 2011 om foranstaltning for D skulle ophæves.

Læs landsrettens dom her.
Læs dommen fra kredsretten her.

Dømt for at true forældre
K 005/15

Grønlands Landsret afsagde 12. januar 2015 dom i en ankesag om overtrædelse af kriminallovens § 98 – trusler.

I sagen var den 24-årige tiltalte T af Qaasuitsup Kredsret i december 2015 idømt 60 dages anstaltsanbringelse for at have truet sine forældre på livet pr. sms. Desuden blev T idømt et års tilsyn af kriminalforsorgen.

T ankede derefter strafudmålingen og ville have den ændret til en betinget dom eller alternativt at den blev anset for udstået med den tid, T havde siddet tilbageholdt.
Landsretten valgte at stadfæste dommen.

Retten begrunder blandt andet afgørelsen med, at T så sent som i maj 2013 var blevet idømt halvandet års anstaltsanbringelse for vold og trusler mod de samme forurettede.

Læs landsrettens dom her.
Læs dommen fra kredsretten her.

Se særskilt pressemeddelelse om dom i ankesag om seksuelt misbrug.

Til top Sidst opdateret: 12-03-2015