Hop til indhold
Grønlands Domstole

Domsresuméer fra Grønlands Landsret juli 2016 
23-03-2017 

Landsretten afsagde dom i 10 kriminalsager og en civilsag i juli 2016.

Herunder følger resuméer af dommene.

Anden henvendelse vedrørende sagerne, kan ske til landsdommer Søren Søndergård Hansen, tlf. 36 39 04 eller 54 26 25.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dom i ankesag om udenlandsk arbejdskraft
K 103-16

Grønlands Landsret afsagde dom den 1. juli 2016, i en sag hvor Qeqqata Kredsret havde idømt en tiltalt 30.000 kr. i bøde for, uden tilladelse, at have beskæftiget en udenlandsk medarbejder.

Landsretten frifandt tiltalte for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 2. da den udenlandske medarbejder havde arbejdstilladelse i den periode medarbejderen havde været beskæftiget hos tiltalte.

Til arbejdstilladelsen var knyttet betingelser om en anden arbejdsgiver, men der var ikke rejst tiltale for at have overtrådt betingelserne i en arbejdstilladelse

Tiltalte blev herefter alene dømt for ikke at have indhentet tilladelse fra kommunen til at ansætte medarbejderen.

Bøden blev udmålt til 2.000 kr.

Du kan finde Landsrettens og kredsrettens domme under afgørelser i 2016


Landsretten afgjorde skyldsspørgsmål i ankesag, mens foranstaltningsspørgsmål skal gå om
K 114-16

Den 4. juli 2017 blev der afsagt dom i en ankesag hvor en tiltalt af Qaasuitsup Kredsret var kendt skyldig i krænkelse af offentlig myndighed, trusler, butikstyveri, blufærdighedskrænkelse og voldtægt af barn under 15 år og idømt tidsubestemt behandlingsdom på psykiatrisk hospital i Danmark.

Landsretten skulle bedømme om tiltalte var skyldig i voldtægt af et barn under 15 år, og afgøre foranstaltningsspørgsmålet.

I skyldsspørgsmålet fandt Landsretten, at der forelå flere forhold, som ikke entydigt pegede på tiltalte som den skyldige, hvorfor tiltalte blev frifundet for voldtægt.

I foranstaltningsspørgsmålet konstaterede Landsretten, at kredsretten forud for fastsættelse af foranstaltningen alene har gennemgået mentalundersøgelsens psykologiske konklusion, og ikke den psykiatriske. Landsretten fandt det helt afgørende, at kredsrettens dommere skulle forelægges den retspsykiatriske erklærings konklusion, eftersom det er en lægelig vurdering om tiltalte er sindssyg. Landsretten hjemviste herefter spørgsmålet om foranstaltning til ny behandling ved kredsretten.

Du kan finde Landsrettens og kredsrettens domme under afgørelser i 2016


Frifundet for krænkelse af offentlig myndighed
K 316-15

Den 5. juli 2016 frifandt Landsretten en tiltalt, der af Sermersooq Kredsret var blevet idømt betinget anstaltsanbringelse i 30 dage, for at have krænket offentlig myndighed.

Sagen handlede om at den tiltalte havde ringet til politistationen og bl.a. udtalt at en navngiven politibetjent ”er nødt til at have en riffel, der rammer plet” eller lignende.

I sin begrundelse for frifindelsen, fandt Landsretten ikke at kriminallovens § 37 – krænkelse af offentlig myndighed var overtrådt, idet der ikke var rettet en trussel eller fornærmelig tiltale direkte til den navngivne betjent. Ligeledes fandt Landsretten ikke, at der kunne dømmes for overtrædelse af kriminallovens § 98, da der ikke var fremsat trusler eller truet med at foretage en forbrydelse på en måde, der er egnet til at fremkalde alvorlig frygt for liv eller helbred.

Du kan finde Landsrettens og kredsrettens domme under afgørelser i 2016


Berigtigelse af domskonklusion medførte hjemvisning
K 142-16

Landsretten ophævede den 12. juli 2016 en dom afsagt af Qaasuitsup Kredsret. Ophævelsen betyder at sagen skal gå om i kredsretten.

Sagen handlede om en tiltalt, der af kredsretten var anset skyldig i overtrædelse af våbenloven. I kredsrettens domskonklusion er der lavet en berigtigelse, hvor det fremgår, at der er sket konfiskation af en riffel. Landsretten fandt ikke, at der var hjemmel til berigtigelsen, da det i dommen ikke fremgår, at der har været taget stilling til konfiskationen. Sagen blev dermed hjemvist til fornyet behandling i kredsretten.

Du kan finde Landsrettens og kredsrettens domme under afgørelser i 2016


Ændrede foranstaltning til hashsælger
K 137-16

Den 13. juli 2016 afsagde Landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Qaasuitsup Kredsret var blevet idømt anbringelse i anstalt i 60 dage for at være i besiddelse af 4.127,50 kr. der stammede fra hashsalg.

Kredsretten havde fastsat foranstaltningen i medfør af kriminallovens § 130, dvs. en samlet foranstaltning for at begå en ny lovovertrædelse inden for en fastsat prøvetid.

Landsretten var enig i parternes påstand om nedbringelse af tiden i anstalt til 7 dage med en prøvetid på 1 år, idet foranstaltningen ikke skal fastsættes i medfør af kriminallovens § 130.

Du kan finde Landsrettens og kredsrettens domme under afgørelser i 2016


Landsretten stadfæstede dom i ankesag om voldtægt
K 125-16

Landsretten stadfæstede den 13. juli 2016 Qaasuitsup Kredsrets dom i en sag om voldtægt. Tiltalte havde i beruset tilstand befølt en kvinde mod hendes vilje og stukket fingre op i hendes skede.

Tiltalte blev idømt anstaltsanbringelse i 3 måneder samt betaling af 30.000 kr. i tortgodtgørelse.

Tiltalte havde anket dommen til Landsretten med påstand om formildelse. Landsretten var enig i de af kredsretten anførte grunde og dommen blev stadfæstet uden ændringer.

Du kan finde Landsrettens og kredsrettens domme under afgørelser i 2016


30 dages samfundstjeneste for vold blev ændret til 40 dage
K 152-16

Den 13. juli 2016 afsagde Landsretten dom i en ankesag fra Sermersooq Kredsret, hvor en tiltalt var anset skyldig i at have tildelt en anden person knytnæveslag og spark.

Retsformand i kredsretten var en jurist fra Retten i Grønland. Tiltalte blev af kredsretten idømt 30 dages samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden havde anket sagen til Landsretten med påstand om 40 dages samfundstjeneste.

Landsretten var enig, og ændrede antallet af timer til 40 i medfør af kriminallovens § 141, stk. 1, hvor det er bestemt at samfundstjeneste fastsættes til mindst 40 timer.

Du kan finde Landsrettens og kredsrettens domme under afgørelser i 2016


Tiltalt fik førerretten igen
K 046-16

Landsretten ændrede den 13. juli 2016 Qeqqata Kredsrets beslutning, vedrørende tiltaltes ret til at føre bil. Tiltalte var af kredsretten ikke blevet gengivet retten til at erhverve førerret, som han havde fået frataget for bestandig i 2008.

Landsretten bemærkede, at efter det nu oplyste, burde førerretten alene være frakendt i 10 år.  På baggrund heraf, og da der på nuværende tidspunkt var gået over otte år fra den seneste frakendelsesdom og i øvrigt henset til gode oplysninger om tiltaltes nuværende personlige forhold fandt Landsretten, at der rent undtagelsesvis var grundlag for at tillade generhvervelse af førerretten til tiltalte.

Du kan finde Landsrettens og kredsrettens domme under afgørelser i 2016


Fastsættelse af foranstaltning blev undladt pga. lang sagsbehandlingstid og manglende vidneforklaring
K 308-15

Den 20. juli 2016 afsagde Landsretten dom i en ankesag, hvor en tiltalt af Qeqqata Kredsret var kendt skyldig i flere forhold vedr. bl.a. frihedsberøvelse, voldtægt og vold og idømt 3 måneder i anstalt.

Flere af forholdene var begået i 2002 og i det seneste forhold der var 2014, var ofret en nær pårørende til tiltalte og ville ikke udtale sig.

Landsretten valgte på baggrund af den lange sagsbehandlingstid, der har medført at bl.a. vidnet ikke husker hvad der er sket og i det seneste forhold vidnets manglende forklaring, at undlade at fastsætte en foranstaltning i henhold til kriminallovens § 121, stk. 2, pkt. 1.

Du kan finde Landsrettens og kredsrettens domme under afgørelser i 2016


Bøde på 2000 kr. for at køre motorcykel uden kørekort blev stadfæstet
K 124-16

I en sag fra Qeqqata Kredsret, stadfæstede Landsretten den 26. juli 2016 kredsrettens dom på 2000 kr. i bøde til en person, der havde kørt motorcykel uden kørekort.

Kredsretten havde dømt tiltalte skyldig i tre forhold, hvorimod Landsretten frifandt tiltalte for de to af forholdene. Det ene vedrørende ulovlig indførsel eller fremstilling af motorcykel, idet der alene stod i tiltalen, at han havde besiddet motorcyklen. Det andet vedrørende manglende forsikring, da tiltalen var rejst efter en bestemmelse, der ikke giver mulighed for at foranstalte.

Du kan finde Landsrettens og kredsrettens domme under afgørelser i 2016


Landsretten stadfæstede dom om interessekonflikt
C 263-15

Landsretten afsagde dom den 7. juli 2016 i en civil ankesag mellem en advokat og Advokatnævnet.

Sagen drejede sig om, at en advokat under sin ansættelse i et advokatfirma havde behandlet en bestemt sag. På et tidspunkt imens sagen stadig verserede, skiftede advokaten til det advokatfirma, der repræsenterede den anden part i sagen. 

Landsretten fandt i lighed med Retten i Grønland, at der ved firmaskiftet opstod en interessekonflikt og at sagsøgte havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at udtræde af sagen, og stadfæstede Retten i Grønlands dom.

Da der var tale om et spørgsmål, som hidtil har været uafklaret i grønlandsk retspraksis, fandt Landsretten ikke anledning til at pålægge sagsøgte nogen sanktion.

Ønsker du en udskrift af denne dom skal du kontakte Grønlands Landsret

 

Til top Sidst opdateret: 23-03-2017