Hop til indhold
Grønlands Domstole

 Domsresuméer 

 
Herunder vises domsresuméer af domme afsagt af Landsretten.
SagsnummerFilterResuméFilter
13-08-2019
K 125/19

5.000 kroner i bøde for ulovligt køb af halvautomatisk riffel

Sagsnummer: K 125/19

Sagen kort fortalt
En 56-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt en bøde på 2.000 kroner for ulovlig erhvervelse af et halvautomatisk våben. Manden havde købt våbnet på facebook og ville have givet det til en ven, der var fanger.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden.

Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at bøden blev fastsat til 5.000 kroner.
Landsretten begrundede dette med våbnets art, og at tiltalte ikke havde tilladelse hertil.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 13. august 2019.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

K125-19Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12-08-2019

60 dage i anstalt for voldtægt ved tilsnigelse til anden kønslig omgang

Sagsnummer: K 131/19

Sagen kort fortalt
En 23-årig mand var af Qeqqata Kredsret idømt 80 timers samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år for voldtægt ved tilsnigelse. Endvidere blev han idømt betaling af tortgodtgørelse på 15.000 kroner til forurettede. Voldtægten var begået under et drikkelag.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.

Landsrettens resultat
Landsretten idømte mandet anbringelse i anstalt i 60 dage samt betaling af tortgodtgørelse på 20.000 kroner til forurettede.

Landsretten fandt ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde en fravigelse fra udgangspunktet for foranstaltningsfastsættelsen ved voldtægt ved tilsnigelse, som er anstaltsanbringelse. Efter bl.a. forholdets grovhed og karakter, fandt landsretten heller ikke grundlag for at gøre foranstaltningen betinget.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. august 2019.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

K131-19Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02-08-2019
K 117/19

10 dages betinget anstaltsanbringelse for deling af børneporno stadfæstet

Sagen kort fortalt
En 52-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt 10 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøve tid på 1 år for overtrædelse af kriminallovens § 85, stk. 1, besiddelse og udbredelse af børnepornografi, ved at have postet et link til et pornografisk billede af en mindreårig pige på et chatforum.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat
Landsretten fandt tiltalte skyldig i den rejste tiltale og stadfæstede kredsrettens dom.
Landsretten begrundede med, at bl.a. den IP-adresse, hvorfra der var blevet linket til billedet, var knyttet til tiltaltes adresse, og at der efter tiltaltes forklaring ikke var holdepunkter for, at hverken hans kone eller datter skulle have linket til billedet. 

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 2. august 2019.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

K117-19Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14-06-2019
K 145/19

Beslutning om løsladelse af en anholdt stadfæstet

Sagsnummer: K 145/19

Sagen kort fortalt
Sermersooq Kredsrets beslutning af 12. juni 2019 om at løslade en person, der var sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, blev af anklagemyndigheden kæret til landsretten. Landsretten løslod den 14. juni 2019 pågældende.

Landsretten udtalte, at tilbageholdelse efter den grønlandske retsplejelovs § 359, stk. 2, må forudsætte, at der konkret foreligger et forhold, som ved endelig dom må forventes at føre til en foranstaltning på mindst 1 års ubetinget anstaltsanbringelse.

Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 14. juni 2019.

Yderligere information
Beslutningen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

145-19Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
05-06-2019
K 019/19
 

30 dage i anstalt til 62-årig for blufærdighedskrænkelse mod 11-årig plejedatter

Sagsnummer: K 019/19

Sagen kort fortalt
En 62-årig mand var af Qeqqa Kredsret blevet dømt for overtrædelse af kriminallovens § 84 om blufærdighedskrænkelse, ved at have befølt en 11-årig pige i skridtet uden på tøjet. Pigen var anbragt som plejebarn hos tiltalte. Tiltalte havde tidligere været idømt 3 måneders anstaltsanbringelse for kønsligt forhold til barn under 15 år.

Tiltalte blev af kredsretten idømt en fællesforanstaltning på anstaltsanbringelse i 4 måneder samt betaling af tortgørelse til de forurettede.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat
Efter kredsrettens behandling af sagen havde tiltalte afsonet den tidligere dom på 3 måneders anstaltsanbringelse. Landsretten idømte derfor en foranstaltning, som var adskilt fra tiltaltes tidligere dom. Sagen blev afgjort med dissens, idet to af landsrettens dommere fandt tiltalte skyldig i den rejste tiltale. En dommer fandt ikke tiltalen bevist med tilstrækkelig sikkerhed.

Der blev afsagt dom efter flertallet og tiltalte blev idømt anstaltsanbringelse i 30 dage, samt betaling af 5.000 kroner i tortgodtgørelse til forurettede.

Landsretten lagde blandt andet vægt på den betydelige aldersforskel mellem forurettede og tiltalte samt at forurettede var tiltaltes plejebarn.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. juni 2019.

Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K019-19Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03-06-2019
K 196/18

Foranstaltningsændringssag, foranstaltning ændret

Sagsnummer: K196/18

Sagen kort fortalt
Landsretten ændrede Sermersooq Kredsrets beslutning af 23. oktober 2018 om ophævelse af foranstaltning. Landsretten besluttede at opretholde den foranstaltning, der blev idømt ved Grønlands Landsret dom af 18. oktober 1991. Ved dommen var domfældte idømt ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark for manddrab.

Landsretten lagde blandt andet vægt på, at domfældte afsonede sin tredje dom for drab, og at han efter de erklæringer, der var udarbejdet i sagen, fortsat frembød nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Endvidere var der ikke andre institutioner i Grønland end Anstalten for Domfældte, der kunne tilbyde de rammer og den sikkerhed, der måtte anses for nødvendige.

Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 3. juni 2019.

Yderligere information
Beslutningen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K196-18Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30-04-2019
K 016/19

Dom i sag om bl.a. trusler mod børn blev stadfæstet

Sagsnummer: K 016/19

Sagen kort fortalt
En 46-årig mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i vold mod sin samlever, samt frihedsberøvelse og trusler overfor sin samlever og deres tre mindreårige børn.

Tiltalte blev af kredsretten idømt 120 timers samfundstjeneste med en længstetid på 1 år og 6 måneder og undergivet tilsyn af kriminalforsorgen.

Kredsrettens dom blev anket til landsretten af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.

Landsrettens resultat
Landsretten frifandt tiltalte for vold mod samleveren. Tiltalte huskede ikke episoden, vidnet havde ikke set slaget, og samleveren havde ikke afgivet forklaring i retten.

Landsretten fandt herefter, at der ved bedømmelse af beviserne i voldsforholdet var begået en åbenbar fejl, jf. retsplejelovens § 548, stk. 2, nr. 4.

I foranstaltningsspørgsmålet fandt landsretten ikke tilstrækkeligt grundlag for at ændre den af kredsrettens idømte foranstaltning og stadfæstede kredsrettens dom, dog således at samfundstjenesten skulle opfyldes inden for en længstetid på 10 måneder og tiltalte skulle undergives tilsyn af kriminalforsorgen i 2 år.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 30. april 2019.

Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.
 

K016-19Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17-04-2019
K 026/19

Landsretten ændrede dom for manddrab til vold med døden til følge

Sagsnummer: K 026/19

Sagen kort fortalt
Under et drikkelag havde en dengang 24-årig kvinde stukket en mand i brystet med en køkkenkniv, hvilket medførte, at han kort tid efter afgik ved døden.
Sermersooq Kredsret dømte kvinden for overtrædelse af kriminallovens § 86, stk. 1 om manddrab og idømte hende tidsubestemt behandling på dansk psykiatrisk hospital.

Kredsrettens dom blev anket af kvinden med påstand om, at hun skulle dømmes med for vold med døden til følge.

Landsrettens resultat
Landsrettens afgjorde sagen med dissens. To af landsrettens dommere fandt det bevist, at kvinden havde begået vold med døden til følge, og lagde vægt på bl.a. kvindens erkendelse og hendes sindstilstand på gerningstidspunkt. En dommer fandt det bevist, at kvinden havde forsæt til at dræbe manden, og lagde vægt på bl.a. at kvinden havde fulgt efter manden ud på en altan, hvor hun stak ham i brystet, og at hun ganske kort tid efter vendte tilbage til stuen, hvor de øvrige gæster befandt sig, uden at gøre opmærksom på, at nu afdøde havde brug for hjælp.

Landsretten afsagde dom efter flertallet og fandt kvinden skyldig i vold med døden til følge.

Dommerne var enige om foranstaltningen, som blev fastsat til anbringelse på psykiatrisk hospital i Danmark. Dommerne lagde vægt på bl.a., at hun havde haft gavn af de højt strukturerede rammer og den miljøterapi, der var på det psykiatriske hospital i Danmark, hvor hun havde været surrogatanbragt under sagens behandling.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. april 2019.

Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

 

K026-19Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17-04-2019
K 197/18

Lang sagsbehandlingstid og tiltaltes gode personlige forhold gav mildere foranstaltning

Sagsnummer: K 197/18

Sagen kort fortalt
En 41-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt 3 måneders anstaltsanbringelse for vold og trusler.

Forholdene var begået i 2017, hvor tiltalte havde sparket sin daværende kæreste flere gange, så hun bl.a. brækkede et ribben. To måneder efter voldsforholdet, havde tiltalte sendt sms-beskeder til kvinden med trusler om vold.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse for trusler.

Landsrettens resultat
Landsretten var enig med kredsretten i, at tiltalte havde overtrådt kriminallovens § 98 om trusler. Landsretten lagde vægt på sms-beskedernes ordlyd, samt at tiltalte havde sendt sms-beskederne to måneder efter, at han havde udsat hende for alvorlig vold.  

Foranstaltningen blev fastsat til 80 timers samfundstjeneste med en længstetid på 1 år samt tilsyn i 1 år og 6 måneder. I formildende retning lagde dommerne vægt på tiltaltes gode personlige forhold, og den lange sagsbehandlingstid på omkring 1 år og 5 måneder, hvilket var for lang tid i en sag om vold.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. april 2019.

Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

 

K197-18Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17-04-2019
K 198/18

Værtshusmedarbejder idømt 60 timers samfundstjeneste for underslæb

Sagsnummer: K 198/18

Sagen kort fortalt
En 24-årig mand havde efter arbejde på et værtshus, taget aftenenes omsætning med hjem samt værtshusets bærbare computer og to harddiske. I løbet af weekenden var pengene fra omsætningen forsvundet.

Den 24-årige mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminiallovens § 106, stk. 1, nr. 1 om underslæb og frifundet for en tiltale om tyveri. Han blev idømt anbringelse i anstalt i 60 dage.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat
Landsretten var enig med kredsretten i, at tiltalte skulle frifindes for tyveri, da computeren, harddiskene og pengene normalt ikke blev i værtshuset efter lukketid.

Landsretten fandt det bevist, at tiltalte havde begået underslæb, som beskrevet i anklageskriftets forhold 2. Blandt andet fordi tiltalte havde forklaret, at pengene forsvandt i løbet af weekenden, hvor de var i hans varetægt, og efter forklaringerne fra sagens øvrige vidner.

Foranstaltningen blev fastsat til samfundstjeneste i 60 timer med en længstetid på 1 år.

Landsretten lagde vægt på, at der var tale om berigelseskriminalitet, hvor tiltalte havde tilegnet sig 7.000 kroner. Da forbrydelsen var begået i prøvetiden for en betinget anstaltsanbringelse for ligeartet kriminalitet, fandt landsretten ikke en betinget dom for passende. Henset til sagens karakter og tiltaltes personlige forhold, fandt landsretten, at en ubetinget anstaltsanbringelse ikke var nødvendig.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. april 2019.

Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019 .

 

K198-18Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16-04-2019
K 018/19

Betinget anstaltsanbringelse for vold stadfæstet i sag med lang sagsbehandlingstid

Sagsnummer: K 018/19

Sagen kort fortalt
En 40-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt betinget anstaltsanbringelse i 3 måneder med en prøvetid på 1 år for i 2016 at have taget kvælertag på sin daværende kæreste.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat
Efter forklaringerne fra parterne og de lægelige oplysninger i sagen, fandt landsretten det bevist, at tiltalte havde taget kvælertag på forurettede.

Da tiltalte tidligere var dømt for vold, og da forholdet i denne sag var begået i tilsynstiden for en dom til samfundstjeneste, skulle foranstaltningen som udgangspunkt fastsættes til ubetinget anstaltsanbringelse. På grund af den lange sagsbehandlingstid, der ikke skyldtes tiltaltes forhold, fandt landsretten dog, at der burde idømmes en mildere foranstaltning.

På den baggrund nåede landsretten frem til at stadfæste kredsrettens dom.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. april 2019.

Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

 

K018-19Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10-04-2019
K 049/19

40 timers samfundstjeneste i sag om kønsligt forhold til barn stadfæstet

Sagsnummer: K 049/19

Sagen kort fortalt
En 23-årig mand var af Sermersooq Kredset idømt samfundstjeneste i 40 timer for kønsligt forhold til barn.

Manden der på gerningstidspunktet var 22 år, blev dømt for fire tilfælde af samleje med en 14-årig pige, mens de havde været i et kæresteforhold.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden.

Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.

I sin begrundelse anfører landsretten, at den er enig med anklagemyndigheden i, at foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens § 79 som udgangspunkt bør fastsættes til ubetinget anstaltsanbringelse, når tiltalte på gerningstidspunktet er 22 år eller ældre. Landsretten fandt dog ligesom kredsretten, at udgangspunktet burde fraviges i denne sag, blandt andet fordi tiltalte ikke fremtrådte som alderssvarende.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 10. april 2019

Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

 

K049-19Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10-04-2019
K 231/18

60 dage i anstalt for vold stadfæstet

Sagsnummer: K 231/18

Sagen kort fortalt
En 36-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 60 dage for at have slået og sparket sin ekskæreste samt trukket hende hen ad jorden.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om formildelse.

Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.
I sin begrundelse henviser landsretten hovedsagelig til de grunde kredsretten havde anført. 

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 10. april 2019.

Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K231-18Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27-02-2019
K 035/19

Formildende foranstaltning til tiltalt i hashsag

Sagsnummer: K 035/19

Sagen kort fortalt
En 35-årig mand var af Sermersooq Kredsret dømt for to tilfælde af indsmugling af hash med henblik på videresalg, besiddelse af dopingmidler og narkotikahæleri. Han blev idømt anbringelse i anstalt i 2 år og 4 måneder, konfiskation af 2.996 gram hash og 706.500 kroner. Endvidere blev han dømt til at betale sagens omkostninger.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om blandt andet delvis frifindelse i narkotikahæleri.

Landsrettens resultat
Landsretten fandt det bevist, at tiltalte var skyldig i narkotikahæleri vedrørende et beløb svarende til 586.500 kroner. Dommerne lagde vægt på bl.a. tiltaltes erkendelse og fremlagte bankoplysninger.

Landsretten var enig med parterne i, at det ikke var bevist, at et beløb på 120.000 kroner stammede fra narkotikahæleri, og frifandt manden for denne del af tiltalen. Landsretten lagde vægt på de fremlagte dokumenter vedrørende overdragelse af en bil.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom om konfiskation, med den ændring, at det konfiskerede beløb blev nedsat til 586.500 kroner.

Foranstaltningen fastsatte landsretten til anbringelse i anstalt i 2 år og 2 måneder. Landsretten lagde vægt på almindelig praksis for foranstaltninger i lignende sager, og i skærpende retning lagde landsretten vægt på, at der havde været tale om organiseret kriminalitet, hvor tiltalte havde haft en central rolle.

Da foranstaltningen blev formildet i forhold til kredsrettens dom, og da tiltalte blev frifundet for en del af påstanden om narkotikahæleri, fandt landsretten, at statskassen skulle betale sagens omkostninger.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 27. februar 2019.

Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K035-19Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29-01-2019
K 166/18

Dom ændret i ankesag om anabolske steroider

Sagsnummer: K 166/18

Sagen kort fortalt
En 32-årig mand var af Qeqqa Kredsret idømt 4 måneder i anstalt, en bøde på 3.000 kr. og konfiskation af 1.421,2 gram hash og en radio, for indsmugling af hash og forsøg herpå samt for krænkelse af offentlig myndighed.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten rejste tiltalte, der også omfattede, at tiltalte havde været i besiddelse af 544 stk. anabolske steroider i pilleform.

Landsrettens resultat
På baggrund af Landstingsforordningen nr. 7 af 31. maj 2001 om forbud mod visse dopingmidler, fandt landsretten,  at det var utvivlsomt, at det i Grønland siden juli 2001 havde været strafbart bl.a. at indføre og besidde anabolske steroider.

På den baggrund ændrede landsretten kredsrettens dom således, at tiltalte blev fundet skyldig i overensstemmelse med den for kredsretten rejste tiltale og fik konfiskeret 544 anabolske steroider i pilleform.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 29. januar 2019.
Dommen er tilgængelig under landsrettens Afgørelser 2019.

Kontaktinformation
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Grønlands Landsret.

K166-18Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28-01-2019
K 210/18

Anstaltsanbringelse i 14 dage for seksuelle tilnærmelser over for taxakunde stadfæstet

Sagsnummer: K 210/18

Sagen kort fortalt
En 55-årig mand var af Kujalleq Kredsret anset skyldig i blufærdighedskrænkelse, ved at have befølt en ung kvinde på låret, der var kunde i sin taxa, og kommet med seksuelle udtalelser overfor kvinden. Kredsretten idømte ham anbringelse i anstalt i 14 dage, betaling af tortgodtgørelse til kvinden på 5.000 kr. samt frakendt retten til at arbejde som taxachauffør i 2 år.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om formildelse.

Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.

Landsretten var enig med kredsretten i de grunde, der var anført i kredsrettens dom og fandt endvidere, at der var en nærliggende fare for, at tiltalte på ny ville misbruge sin stilling som taxachauffør.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 28. januar 2019.
Dommen er tilgængelig under landsrettens Afgørelser 2019.

Kontaktinformation
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Grønlands Landsret.

K210-18Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28-01-2019
K 222/18

Formildelse i ankesag om overtrædelse af vilkår for samfundstjeneste

Sagsnummer: K 222/18

Sagen kort fortalt
En 21-årig kvinde fik af Qaasuitsoq Kredsret ophævet en dom til samfundstjeneste i 40 dage for tyveri og blev i stedet idømt anstaltsanbringelse i 30 dage.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om formildelse.

Landsretten skulle tage stilling til tiltaltes overtrædelse af vilkårene for udøvelse af samfundstjenesten, idet hun uden angivelse af årsag var udeblevet fra indkaldte møder hos Kriminalforsorgen og heller ikke havde besvaret deres telefonopkald.

Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom og forlængede længstetiden for udførelse af samfundstjeneste til i alt 1 år og 3 måneder og tilsynstiden blev forlænget til i alt 1 år og 9 måneder fra dommen.

I sin begrundelse lagde landsretten vægt på tiltaltes forklaring om baggrunden for vilkårsovertrædelsen og på tiltaltes personlige forhold i øvrigt.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 28. januar 2019.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

K222-18Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24-01-2019
K 218/18

Dom ændret til tilsyn i 3 år i sag om tyverier

Sagsnummer: K 218/18

Sagen kort fortalt
En 23-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret anset skyldig i to tilfælde af tyveri og forsøg på tyveri i et tilfælde. Han blev idømt anstaltsanbringelse i 3 måneder med efterfølgende tilsyn i 2 år.

Tyverierne omfattede et fladskærmsfjernsyn, varer fra en kantine og forsøg på at opbryde en pengeboks.

Tiltalte var tidligere foranstaltet i maj 2017 med tilsyn i 2 år for ligeartet kriminalitet.

Landsrettens resultat
Landsretten fandt det passende at opretholde dommen til tilsyn som tiltalte fik i maj 2017, som en fælles foranstaltning på samme vilkår og at fastsætte et nyt tilsyn på 3 år.

I sin begrundelse anførte landsretten bl.a. at den senest begåede kriminalitet alene vedrørte et enkelt forsøg på tyveri, at to af de tre forhold var begået før seneste dom, og lagde i øvrigt vægt på tiltaltes personlige forhold.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 24. januar 2019.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

K218-18Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22-01-2019
K 203/18

22-årig fik ændret dom om anstaltsanbringelse til samfundstjeneste

Sagsnummer: K 203/18

Sagen kort fortalt
En 22-årig mand var af Qeqqa Kredsret anset i skyldig i tyveri i et tilfælde efter kriminallovens § 102 og idømt anstaltsanbringelse i 3 måneder.

Den tiltalte havde stjålet penge fra sin arbejdsplads. Pengene brugte han primært til at spille på Oddset med.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

I landsretten blev sagen behandlet som en udmålingsanke.

Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at tiltalte blev idømt 80 timers samfundstjeneste. Endvidere fastsatte landsretten vilkår om, at tiltalte skulle rette sig efter Kriminalforsorgens bestemmelse om behandling mod ludomani.

I sin begrundelse henså landsretten til tiltaltes unge alder, at han var ustraffet og i øvrigt havde gode personlige forhold. Endvidere henså landsretten til tiltaltes egen erkendelse af, at han ikke ved egen hjælp kunne stoppe med at spille for at vinde penge.  

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. januar 2019.
Dommen er tilgængelig under landsrettens Afgørelser 2019.

Kontaktinformation
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Grønlands Landsret.

K203-18Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21-01-2019
K 204/18

Dom ændret til 10 dages betinget anstaltsanbringelse for trussel mod betjent

Sagsnummer: K 204/18

Sagen kort fortalt
En 48-årig mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i krænkelse af offentlig myndighed i et tilfælde, ved at have fremsat trusler på livet overfor tre politiassistenter under en igangværende politiaktion. Kredsretten idømte ham 20 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 2 år.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom, og tiltalte blev dømt for at have truet én politiassistent med vold. Landsretten idømte tiltalte 10 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år.

Landsretten fandt det bevist, at tiltalte truede med at skyde en politibetjent som beskrevet i anklageskriftet. Landsretten fandt det ikke bevist, at to andre politiassistenter også havde følt sig truet.

I foranstaltningsspørgsmålet lagde landsretten på den ene side vægt på alvorligheden af forbrydelsen, på den anden side tog landsretten hensyn til, at tiltalte var i en særlig sindsstemning, da politiaktionen var rettet mod hans bror, der efter det oplyste på tidspunktet havde truet med selvmord. 

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 21. januar 2019.
Dommen er tilgængelig under landsrettens Afgørelser 2019.

Kontaktinformation
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Grønlands Landsret.


 

K204-18Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1 - 20 Next
Domsresuméer
Til top Sidst opdateret: 23-03-2017