Hop til indhold
Grønlands Domstole

Domsresuméer fra Landsretten, juni 2016 
27-01-2017 

Landsretten afsagde dom i seks kriminalsager og en civilsag i juni 2016.

Herunder følger resuméer af afgørelserne. Der linkes til dommene i deres helhed, sidst i hvert resumé.

Henvendelse vedrørende sagerne, kan ske til landsdommer Søren Søndergård Hansen, tlf. 36 39 04 eller 54 26 25.
______________________________________________________________

 

Dom i ankesag om hashsmugling blev stadfæstet
K 104-16

Landsretten stadfæstede den 1. juni 2016 Qaasuitsup Kredsrets dom på 60 dage i anstalt til en tiltalt, som havde indsmuglet 532 gram hash.

Sagen var anket af tiltalte med påstand om formildelse.

I sin begrundelse havde landsretten lagt vægt på at tiltalte tidligere var dømt for lignende kriminalitet. Eftersom der i hashsager er en forholdsmæssig høj vinding ved overtrædelser, blev det endvidere pålagt tiltalte at betale sagens omkostninger.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Landsretten frifandt tiltalt for vold mod elev
K 067-16

Den 2. juni 2016 afsagde Landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Kujalleq Kredsret var blevet idømt en advarsel for at have puffet en elev på skulderen og for et andet forhold, et år tidligere, for at have kastet en tusch i hovedet på eleven.

Landsretten frifandt tiltalte.

I sin begrundelse anfører Landsretten, at puffet til eleven var af et sådant mindre omfang, at det ikke er omfattet af gerningsbeskrivelsen i kriminallovens § 88, der ikke omfatter små puf og skub.

I det andet forhold fandt Landsretten, ligesom kredsretten, ikke dokumentation for at eleven havde pådraget sig et sår efter at være blevet ramt af tuschen, som det ellers fremgik i anklageskriftet. Landsretten mente heller ikke, at tiltalte havde til hensigt at ramme eleven i hovedet, eller at det kunne anses for nærliggende, at tuschen ville ramme hovedet.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Beslutning i sag om opretholdelse af foranstaltning
K 312-15

Grønlands Landsret besluttede den 6. juni 2016 at stadfæste en beslutning fra Qaasuitsoq Kredsret. Dermed blev foranstaltningen opretholdt for en domfældt om fortsat tilsyn af kriminalforsorgen med en række vilkår gældende for tilsynstiden.

På baggrund af den seneste udtalelse fra Kriminalforsorgen, pålagde landsretten endvidere at domfældte under Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse, skulle underkaste sig afvænningsbehandling mod misbrug af euforiserende stoffer. 

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf) 

Tre tiltalte dømt for røveri i ankesag
K 070-16

Den 8. juni 2016 afsagde landsretten dom i en sag med tre tiltalte. Dom i første instans blev afsagt af Kujalleq Kredsret, hvor to af de tre tiltalte blev idømt henholdsvis syv og fire måneder i anstalt for røveri mens den tredje blev frifundet.

Sagen handlede om at de tiltalte havde indhentet to personer på gaden, overfaldet den ene og frarøvet dem to poser med 10 øl i hver.

Med vægt på vidnernes forklaringer sammenholdt med den tiltaltes forklaring, fandt Landsretten alle tre tiltalte skyldige i overtrædelse af kriminallovens § 112, stk. 1, nr. 1 – røveri.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom med de ændringer, at alle tre blev idømt seks måneder i anstalt, samt at de i fællesskab skulle betale 500 kr. i erstatning til hver af de to forurettede, for de frarøvede øl. 

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Landsretten stadfæstede dom om bl.a. frakendelse af retten til erhvervsmæssigt at beskæftige sig med børn
K 083-16

Landsretten afsagde dom den 20. juni 2016 i en sag fra Qeqqata Kredsret, hvor en tiltalt var blevet anset skyldig i tre forhold begået i 2014. Forholdende omhandlede vold, tingsbeskadigelse og kønslig udnyttelse af et barn under 15 år.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om formildelse, bl.a. på grund af lang sagsbehandlingstid og forurettedes forklaring om, at hun frivilligt havde haft samleje med tiltalte.

Henset til forholdenes karakterer, fandt Landsretten ikke nok grundlag til at nedsætte foranstaltningen. Landsretten stadfæstede kredsrettens dom på syv måneders anbringelse i anstalt, frakendelse af retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn og unge under 18 år samt betaling af erstatninger til de forurettede på i alt omkring 26.000 kroner.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Ankesag om vold blev stadfæstet
K 109-16

Den 20. juni 2016 stadfæstede Landsretten Qaasuitsup Kredsrets dom i en sag, hvor tiltalte var kendt skyldig i at have taget kraftigt fat i en persons kæbe, nægtet personen at komme ud og senere tog kvælertag på personen.

Under henvisning til det af kredsretten anførte og karakteren af den begåede vold, stadfæstede landsretten kredsrettens dom på 40 dages anbringelse i anstalt.

Landsrettens dom (pdf)
Kredsrettens dom (pdf)
Kredsrettens retsbog, forklaringer (pdf)

Dom i ankesag om reparation af udstyr på trawler
C 131-14

Den 15. juni 2016 afsagde Landsretten dom en ankesag mod Sisimiut Trawlerservice ApS.

Appellanten, der af Qeqqata Kredsret var blevet dømt til at betale 49.765,16 til Sisimiut Trawlerservice ApS, havde anket sagen med påstand om frifindelse. Indstævnte påstod stadfæstelse med den ændring at appellanten skulle betale hele regningen på 73.015,16 for det udførte arbejde.

Landsretten fandt ikke at det opgjorte samlede timetal for arbejdet var så højt, at der var anledning til at reducere i antallet af timer. Dermed blev Sisimiut Trawlserservice ApS’ påstand taget til følge og Landsretten stadfæstede dommen fra Qeqqata Kredsret, med forhøjelse af det beløb, som appellanten skal betale til Sisimiut Trawlerservice ApS.

Landsrettens dom (pdf)

Til top Sidst opdateret: 27-01-2017