Hop til indhold
Grønlands Domstole

Fiktivt retsmøde på kulturnatten i Nuuk – her er dommen 

 
 

Igen i år blev der afholdt to fiktive retsmøder på kulturnatten i Nuuk. Ved retsmøderne var det muligt at følge en kriminalsag, hvor ”Hanseeraq Olsen” var tiltalt for overtrædelse af kriminallovens § 88. Ifølge anklageskriftet skulle den tiltalte have tildelt ”Peter Frederik Abrahamsen” tre knytnæveslag, spark i ansigtet og spark på kroppen med sikkerhedssko. Hvorved forurettede pådrog sig brud på haleben og kindben samt blå mærker på ansigt og krop.

De fremmødt blev efterfølgende bedt om, på et afkrydsningsskema, at tage stilling til dommens udfald. Der kom 16 besvarelser, som alle lød på, at Hanseeraq Olsen skulle frifindes. Nedenfor findes den afgørelse som de to dommere Myrna Lynge og Johanne Banke Thorup nåede frem til:

Retten begrundelser og resultat for det fiktive retsmøde ved Kulturnatten 26. januar 2012

Efter forklaringerne af henholdsvis tiltalte Hanseeraq Olsen og forurettede Peter Frederik Abrahamsen samt vidnet Karen Thomsen, sammenholdt med dokumentationen, finder retten, at tiltalte Hanseeraq Olsen skal kendes skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold, ved at have tildelt forurettede 2-3 knytnæveslag og spark på kroppen, hvorved forurettede pådrog sig skader efter slagene, heraf brud på kindben samt brud på haleben.

Retten har lagt Peter Frederik Abrahamsens forklaring til grund, idet forurettede forklarede, at han blev tildelt mindst 4-5 knytnæveslag i ansigtet samt sparket i kroppen. Vidnet Karen Thomsen har forklaret, at hun så tiltalte slå forurettede med knytnæveslag flere gange i hovedet, men havde ikke set mere, idet hun skulle tage sig af sin søn, og hente dørmændene for at hente hjælp, men er sikker på, at tiltalte er blevet tildelt flere slag end det hun så.

Forurettede Peter Frederik Abrahamsen og vidnet Karen Thomsen har afgivet deres forklaringer under sandhedsansvar/strafansvar.

Af politiattesten/lægeundersøgelsen, fremgår at forurettede weekenden før var blevet overfaldet af flere forskellige personer. Uanset oplysningen, kan det ikke fritage tiltalte for ansvar, idet tiltalte efter hans egen forklaring sammenholdt med vidnernes forklaringer, har tildelt forurettede de slag, hvorfor retten finder tiltalte skyldig.

Med hensyn til foranstaltningsspørgsmålet har retten besluttet at følge anklagemyndighedens påstand, idet der er sket alvorlige skader i form af kind- og halebensbrud, samt at retten finder, at der er en skærpende omstændighed, idet den tildelte vold findes grov og er sket på et værtshus efter indtagning af alkohol.

Retten har derfor ikke kunnet følge forsvarerens påstand om frifindelse som følge af lovlig nødværge, idet grænserne for lovligt nødværge er overskredet.

Retten har herefter ikke taget stilling til forsvarerens subsidiære påstand, idet tiltalte findes skyldig, samt at retten har besluttet, at tiltalte skal idømmes anbringelse i Anstalt for Domfældte i 6 måneder jf. kriminallovens § 146, stk. 2.

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

Tiltalte Hanseeraq Olsen idømmes anbringelse i Anstalt for Domfældte i 6 måneder.

 

Myrna Lynge/Johanne Banke Thorup

Kredsdommer

Til top Sidst opdateret: 30-01-2013