Hop til indhold
Grønlands Domstole

Flere domsresuméer december 2014 
11-02-2015 

Her følger yderligere resuméer af udvalgte domme i kriminalsager, afsagt af landsretten i december 2014.

Dommene kan læses i sin helhed ved at klikke på linket i teksten.
Henvendelse vedrørende sagerne kan ske til landsretsdommer Søren Søndergård Hansen, tlf. 54 26 25.
_____________________________________________________________

Landsret stadfæster dom i drabssag fra Nuuk
K 278/14

Grønlands Landsret afsagde dom den 29. december 2014 i en sag, hvor tiltalte T af Sermersooq Kredsret var dømt for i maj 2014 at have dræbt sin hustru efter kriminallovens § 86 - manddrab.

T ankede dommen til landsretten, som valgte at stadfæste kredsrettens dom på syv års anbringelse i anstalt. Landsretten var enig med kredsretten i, at det var en skærpende omstændighed, at drabet fandt sted under overværelse af parrets mindreårige børn.
Af kredsretten var T endvidere dømt til at betale i alt kr. 266.000 i såkaldt forsørgertabserstatning til fire af parrets i alt fem børn. Landsretten har udskudt denne afgørelse. Landsretten besluttede, at T skal betale kr. 100.000 i godtgørelse til hver af parrets fem børn.

Læs hele dommen her.

Læs dommen fra Sermersooq Kredsret her.

 

Syv år til drabsmand fra Qaqortoq
K 267/14

Den 5. december 2014 afsagde Grønlands Landsret dom i en drabssag fra Qaqortoq og Kujalleq Kredsret. Tiltalte T havde anket sin dom på 10 års anbringelse i anstalt for at have dræbt sit barn på 16 måneder.

Landsretten ændrede foranstaltningen for T til anstalt for domfældte i syv år. I sin begrundelse anførte landsretten blandt andet, at der var tale om drab i familieforhold, og at T efter drabet forsøgte at tage sit eget liv. Endvidere lagde landsretten vægt på, at drabet fandt sted som reaktion på T’s magtesløshed i forhold til barnets mor, som var rejst til Danmark.

Landsretten fandt det skærpende, at det dræbte barn kun var 16 måneder gammelt og derfor ude af stand til at forsvare sig.

Læs hele dommen her.

Læs dommen fra Kujalleq Kredsret her.

 

Mildere domme i røverisag
K 167/14

Tre personer, T1, T2 og T3, stod i en ankesag tiltalt for i november 2013 at have begået vold og røveri ombord på fragtskibet M/S Pajuttaat.

Ifølge anklagen var de tre tiltalte gået ombord på fragtskibet og ved overfald og brug af trusler om vold at have frarøvet forurettede F et beløb på mindst 2.000 kr. Herefter havde T1, T2 og T3 forladt Pajuttaat og kørt bort i en ventende taxa.

Med sin dom den 17. december 2014 besluttede Grønlands Landsret, at T1 skulle idømmes fem måneders anstaltsanbringelse, hvilket var en formildelse i forhold til kredsrettens dom på et år og seks måneder. T2 blev af landsretten idømt tre måneder i anstalt, hvilket var en måned mindre end dommen fra første instans. Den tredje tiltalte, T3, blev frifundet, hvormed landsretten stadfæstede dommen fra kredsretten.

Landsretten fandt det ikke bevist, at der skulle være udøvet vold eller at det var et røveri mod F. Derimod var der ingen tvivl om, at der var tale om et tyveri, for hvilket T2 blev dømt.

Læs hele dommen her.

Læs dommen fra Qaasuitsoq Kredsret her.

 

Fra Herstedvester til institution
K 080/14

Den 22. december 2014 besluttede Grønlands Landsret at ændre foranstaltningen for domfældte D, der siden 2006 har siddet anbragt i Anstalten ved Herstedvester. I stedet for anstalten skal D anbringes på Himmerlandsskolen eller en tilsvarende institution.
Landsrettens beslutning går imod en beslutning fra Sermersooq Kredsret i november 2013, der opretholdt foranstaltningen for D.

D blev vurderet mentalt retarderet i den retspsykiatriske erklæring i 2006. Flere myndigheder, herunder Anstalten i Herstedvester, vurderer, at D har været fejlanbragt.
Landsretten henviser i sin beslutning til, at sagens parter er enige om, at D hellere bør placeres på en institution som Himmerlandsskolen, eller et tilsvarende sted.

Landsretten begrunder sin beslutning med, at der samlet set ikke er grundlag for at opretholde foranstaltningen i form af forvaring på Anstalten ved Herstedvester. Dels opfylder forvaringen ikke D’s behandlingsbehov, dels strider forvaringen mod Rigets internationale forpligtelser, som beskrevet i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

Læs landsrettens beslutning her.

Læs beslutning fra Sermersooq Kredsret her.

 

Fjernkommunikation var ikke forsvarlig
K 241/14

Grønlands Landsret har den 4. december 2014 ophævet en dom fra Kujalleq Kredsret og hjemvist den til fornyet behandling.

Landsretten fastslår i sin dom, at sagen ikke burde være behandlet af Kujalleq kredsret. Hverken tiltalte, forsvarer eller indkaldte vidner var på noget tidspunkt til stede i retten, men deltog udelukkende via fjernkommunikation fra kredsretternes lokaler i Nuuk og Sisimiut samt et AV-center i Kolding.

I stedet burde Kujalleq Kredsret have henvist sagen til Sermersooq Kredsret, i det tiltalte, forsvarer og tre ud af fem vidner befandt sig i Nuuk.
Landsretten valgte på denne baggrund at ophæve kredsrettens dom og hjemvise sagen til fornyet behandling.

Læs hele dommen her.

Læs dommen fra Kujalleq Kredsret her.

Til top Sidst opdateret: 11-02-2015