Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom i sag mellem Nuuk Sky Net ApS og Telestyrelsen 
03-06-2015 

Dom i sag mellem Nuuk Sky Net ApS og Telestyrelsen om fastsættelsen af prisen på samtrafik vedrørende 50 mbit/s Global IP-Transit i Nuuk mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Sky Net ApS

Retten i Grønland har ved dom af 3. juni 2015 frifundet Telestyrelsen for Sky Net ApS’ påstand om, at Telestyrelsens afgørelse om maksimalprisen på ovennævnte samtrafik skulle hjemvises til Telestyrelsen til fornyet behandling med pålæg om at fastsætte ikke-diskriminerende prisvilkår.

Nuuk Sky Net ApS fremhævede flere forhold, hvor Telestyrelsens afgørelse af 5. september 2012 efter deres opfattelse var i strid med teleforordningens § 6, stk. 2, hvoraf det fremgår, at aftalerne om samtrafik skal være ikke-diskriminerende.

Retten bemærkede bl.a., at rammen for Telestyrelsens afgørelse var den ved bemærkningerne til teleforordningen udtrykte politiske vilje til at liberalisere telemarkedet med henblik på at sikre en konkurrencemæssig situation, der tilgodeser en bedre, hurtigere og/eller billigere udvikling af det liberaliserede tjenesteområde, f.eks. i form af, at forbrugerne får flere produkter at vælge imellem samt teleforordningens § 6, stk. 2., og lovgivers bemærkninger til denne bestemmelse. Telestyrelsen var således overladt et betydeligt skøn inden for et omfattende og teknisk kompliceret område, og Telestyrelsens afgørelse var truffet efter en grundig høringsproces. Rettens opgave var at vurdere, om det udøvede skøn på de af Sky Net ApS fremhævede områder var i overensstemmelse med den foreliggende lovgivning, og om skønnet var udøvet på et sagligt og objektivt grundlag.

Retten gennemgik herefter de særligt fremhævede forhold, som grundlæggende drejede sig om den omkostningsmodel som Telestyrelsen havde anvendt, begyndelsestidspunktet for en omkostningsberegning, spørgsmålet om en proportional omkostningsallokering til eksporttrafikken, samt betydningen af, at Tele Greenland A/S’ ibrugtagne trafik var beregnet på grundlag af 95-percentil metoden, mens prisen for samtrafik var fastsat for den kapacitet, som Sky Net ApS kun efterspurgte under spidsbelastning.

Retten fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte Telestyrelsens skøn på de fremhævede punkter, eller for at fastslå, at Telestyrelsens afgørelse på nogen af disse punkter var behæftet med fejl. Da der ikke i øvrigt var oplyst om forhold, hvorefter det kunne antages, at Telestyrelsen havde fastsat diskriminerende prisvilkår, blev Telestyrelsen i det hele frifundet.

 

 


Til top Sidst opdateret: 03-06-2015