Hop til indhold
Grønlands Domstole

Civile sager 

Når to eller flere parter er uenige, kan en af parterne bede om domstolenes hjælp til at afgøre, hvem der har ret. Det kaldes en civil retssag.

Civile sager opstår, når to parter ikke kan blive enige, og den ene part ved en stævning anmoder om rettens hjælp til at træffe en afgørelse, som kan gennemtvinges over for den anden part. 

De fleste civile retssager drejer sig om krav på betaling af et beløb eller brud på en aftale.
Men en civil sag også handle om mere personlige spørgsmål i forbindelse med eksempelvis skilsmisse. Der er dog særlige regler for behandlingen af sager om ægteskabssager (f.eks om skilsmisse), forældremyndighed og faderskab.

Du skal skal kunne bevise din påstand for at vinde sagen.

Parten, der indgiver stævningen til retten, kaldes sagsøgeren. I en civil sag kan sagsøgerens påstand gå ud på, at sagsøgte skal:

  • betale et beløb
  • foretage en nærmere beskrevet handling
  • holde op med en nærmere beskrevet aktivitet, eller
  • anerkende en rettighed

Langt de fleste civile sager begynder ved Retten i Grønland. Sager om ægteskab, faderskab og forældremyndighed er særlige civile sager og begynder i kredsretterne. Du kan læse mere om de familieretlige sager her. (link)

Når retten har truffet afgørelse i sagen, har begge parter mulighed for at appellere afgørelsen til Grønlands Landsret. Læs mere om muligheden for at anke en dom og andre muligheder for appel her. (link)

Hvis du vinder en civil sag, der handler om et pengekrav, kan du efterfølgende få fogedrettens hjælp til at inddrive beløbet.

En eventuel fogedsag kan derfor kun startes, hvis modparten ikke anker sagen. Ellers skal du afvente landsrettens dom.

Til top Sidst opdateret: 14-01-2020