Hop til indhold
Grønlands Domstole

Hvordan? 

Skyldneren eller de, der har penge til gode, kan begære om åbning af tvangsakkordforhandling
Begæringen indleveres til Retten i Grønland, hvis skyldneren udøver erhvervsmæssig virksomhed i Grønland, eller hvis skyldneren bor i Grønland.

Inden begæringen indgives, skal to tillidsmænd, en fagkyndig og en regnskabskyndig, sammen udarbejde en oversigt med status over skyldnerens aktiver og passiver. De skal også udarbejde en redegørelse for de vigtigste årsager til, at skyldneren søger tvangsakkord.

Når tvangsakkord søges af personer eller mindre virksomheder, er det normalt tilstrækkeligt, at der medvirker én tillidsmand. Retten skal på forhånd give tilladelse til, at kun én tillidsmand medvirker.

Du skal vedlægge følgende, når du sender en begæring om åbning af tvangsakkordforhandling til Retten i Grønland:

  • Akkordforslaget
  • Tiltrædelseserklæringer fra mindst 40 procent af kreditorerne både efter antal og efter størrelserne på deres tilgodehavender
  • Tillidsmændenes statusoversigt, redegørelse og erklæring
  • Tro- og loveerklæring fra skyldneren

Begæringen er afgiftsfri.

Retten i Grønland kan beskikke tilsyn til skyldneren eller de, der har penge til gode under akkordsagen. Et tilsyn vil oftest være en advokat. Der gælder samme regler for tilsyn under akkord som for tilsyn under betalingsstandsning.

Om tvangsakkordbegæringen, se konkurslovens §§ 165-166.

Til top Sidst opdateret: 29-09-2011